×

دستمزدکارشناس بعنوان خسارت قابل مطالبه است

دستمزدکارشناس بعنوان خسارت قابل مطالبه است

دستمزدکارشناس-بعنوان-خسارت-قابل-مطالبه-است
به تاریخ 11/11/71 شماره پرونده 67/28/9 شماره دادنامه 464-14/11/71

مرجع رسیدگی :شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران
رئیس شعبه :28حقوقی یک آقای شیخ الاسلامی
خواهان :وزارت راه وترابری خردمندشمالی پلاک 133
خوانده :شرکت ساختمانی رویال وی ،باختران ،بلوارشهیدبهشتی میدان ارشاد،ساختمان داتسون ،طبقه اول شرکت رویال وی .
خواسته :مطالبه وجه
گردش کار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده وپس ازانجام تشریفات قانونی دادگاه به تصدی امضاءکننده زیرتشکیل وپس ازملاحظه اوراق پرونده بشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.

رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی مطالبه مبلغ دومیلیون و دویست وهفتادوسه هزارویکصدوپنجاه ریاال بابت بهای سیمان وجرائم ومنفی کارگربه انضمام هزینه های مربوط به دادرسی می باشدباتوجه به دلائل ومدارک ضمیمه پرونده وباملاحظه قراردادشماره 22/4374-30/4/59مقررات مذکور درشرائط عمومی پیمان وباعنایت به اظهارات ودفاعیات متداعیین وبا ارجاع امربه کارشناس نظربه اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 2966-13/11/69وبابررسی جامع دراطراف وتهیه وبادرنظرگرفتن مقررات شرائط عمومی پیمان مطالبات خواهان رابابت موردسه گانه مذکورو دادخوست مبلغ دومیلیون ویکصدوهفتادونه هزارچهارصدوهفتادوهفت ریال تعیین وبرآوردنموده است ونظربه اینکه اعتراضات طرفین به نظریه مزبور باتوجه به توضیحات آقای کارشناس بشرح صورت مجلس مورخ 29/7/70 و مندرجات لایحه شماره 3082-8/11/71واردوقابل ترتیب اثرنمی باشدبنابر این باتشخیص صحت دعوی مستندابه ماده 357قانون آئین دادرسی مدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ دومیلیون ویکصدوهفتادونه هزارچهارصدوهفتادوهفت ریال بابت اصل خوسته ومبلغ شصت هزارریال بابت دستمزدکارشناس درحق خواهان محکوم می نمایددعوی خواهان زائدبرمیزان موردحکم بعلت عدم اثبات محکوم به بطلان است رای صادره حضوری است .

17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 646

تاریخ تصویب : 1371/11/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.