جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2863/7 - 5/7/60

سئوال : آیا منظور از واحدهای مسکونی که پس ازاجرای قانون روابط موجر و مستاجر اجاره داده میشوند، محلهایی است که قابلیت سکونت دارند و برای اولین بار پس از اجراء قانون مذکور باجاره واگذار میشوند یا غیراز این ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطابق بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356کلیه واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار میگردد از شمول مقررات قانون مذکور خارج است بنابراین شرط تحقق بند 6 یکی مسکونی بودن محل دیگری انعقاد قرارداد اجاره پس از اجرای قانون یادشده میباشد .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2863
تاریخ تصویب :
1360/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :