جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


نظریه شماره : 289/7-28/1/61

سئوال شخصی تمام دارائی خود رابنفع زوجه اش که تنهاوراث او هم هست وصیت نموده است 0 آیا چنین وصیتی قابل اجراء است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بصراحت ماده 949 قانون مدنی در خصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وراث دیگری بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را میبرد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواه بود و با عنایت بماده 866 همان قانون که مقرر میدارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و با التفات بماده 843 قانون مذکور که وصیت زائد برثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنین استفاده میوشد که در مواردی که وارثی جهت تنفیذوصیت وجودنداشته باشد وصیت زائد بر ثلث غیر نافذ است 0 و چون در مورد سئوال زوجه فقط نصیب خود را میبرد و نسبت بمازاد برآن ، ترکه درحکم اموال اشخاص بلاوارث است لذا مشارالیها نمیتواند نسبت بمازادبرثلث بنفع خودوصیت را تنفیذ کند و نتیجتا" روجه فقط سهم الارث خود ردبعلاوه ثلث ماترک (بعنوان وصیت ) میبرد و مابقی ترکه مشمول ماده 866 قانون مدنی میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
289
تاریخ تصویب :
1361/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :