جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1124/7-23/4/59

سئوال آیا تنفیذ حکم وصیت نامه احتیاج به صادر کردن اجرائیه دارد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، فقط صلاحیت دادگاه مدنی خاص را بیان داشته و مقررات ماده 73 قانون امورحسبی در مورد تصدیق وصایت وصی و تنفیذ و اعلام اعبتار وصیتنامه ملغی نشده است و دادگاه منی خاص هم در مورد سئوال بر طبق تقاضای متقاضی ، وصیتنامه مربوطه را تائیدتنفیذ نموده است وحکم تنفیذ وصیتنامه و تصدیق وصایت وصی ، از احکام اعلامی است که مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی ، نیاز بصدور اجرائیه ندارد0 اساسا" صدور اجرائیه در این مورد و انجام تشریفات اجرائی عبث و بیهوده است و صرفا محکوم له و ذینفع از رای صادر در موارد لزوم استفاده مینماید و اجرای وصایا و مورد وصیتنامه نیزدر صورتیکه وصی باشد بعهده او خواهد بود000

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1124
تاریخ تصویب :
1359/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :