جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5341/7-27/9/59

سئوال با توجه بماده 6 آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف ثبت احوال که باستناد ماده 53 قانون ثبت احوال بتصویب رسیده است ، آیا مراد از وکالتنامه رسمی وکالتنامه ایست که در دفتر اسناد رسمی تنظیم یا تصدیق امضاء شده باشد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
باتوجه بماده 60 قانون آئین دادرسی مدنی که مقررداشته وکالت باید بموجب سند رسمی یا به گواهی مقاماتی باشد که درآن ماده پیش بینی شده است و تذکر به اینکه وکیل میتواندذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل او شخصا" در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است ، بنظرمیرسدکه منظورازوکالتنامه رسمی برای وکلای دادگستری در ماده 6 آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف مصوب 16/8/1356 که باستناد ماده 53 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1353 بتصویب رسیده است وکالتنامه ایست که برطبق مقررات ماده 60 قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم شده باشد0 مواد 2 و 8 آئیننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفروکلاء دادگستری مصوب تیرماه 1341 هم موید همین معنی است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5341
تاریخ تصویب :
1359/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :