جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 4/4/1373 شماره دادنامه : 73/183/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور

« رأی »
نظر به اینکه موضوع دعوی خواهان این است که با خواهر خود به طور دو قلو متولد شده ولی دو شناسنامه با تاریخ تولد مختلف برای آنان اصدار یافته است ولی اداره ثبت احوال مدعی است یک نفر از دو نفر وجود دارند لذا رسیدگی به اختلاف مستلزم بررسی قضائی و و تحقیقات کافی در خصوص وجود یا عدم وجود دو نفر به نامهای خانم ماه خاتون و خانم نور بی بی می باشد لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت شماره 569 ـ 29/9/72 پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود که نسبت به دعوی رسیدگی ماهوی معمول و رای مقتضی صادر نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
183
تاریخ تصویب :
1373/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :