جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/11/68 شماره دادنامه : 720/22 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور

« رأی »
نظر به اینکه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به ثبت اسناد با دادگاههای عمومی است مگر در مورد خاصی که قانون استثناء می کند و با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع تکمیل مشخصات شناسنامه مادر از موارد عام قانون فوق الذکر است فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک ارومیه و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور در مانحن فیه حل اختلاف می نماید مقرر است دفتر پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه اخیرالذکر ارسال گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
720
تاریخ تصویب :
1368/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :