جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رای شماره 229 ـ رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 525/3 به تاریخ رسیدگی 25/8/71

رأی
قرار عدم صلاحیت شماره 1 ـ 9/7/71 صادره از دادگاه حقوقی یک رودبار صحیح نیست زیرا صلاحیت مراجع قضائی و غیر آن در رسیدگی به دعاوی اشخاص تابع عنوان و وصف دعوی است و آنچه که به شرح دادخواست مورد لحوق دعوی قرار گرفته دو مطلب است
1 ـ تصحیح شناسنامه شماره 25 ـ 13/5/1371 از حیث نام خانوادگی از میرزائی … به میرزا … به ادعای وقوع اشتباه چه آنکه خواهان ضمن دادخواست تصریح نموده در موقع تحصیل شناسنامه وسیله مرحوم والد نام خانوادگی اینجانب میرزا … قید شده و چون سوابق اسناد سجلی در اداره ثبت احوال طعمه حریق شده است و به علت مستعمل بودن شناسنامه برای دریافت شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مراجعه مردم نام فامیل میرزائی … قید کرده اند و دلایلی هم برای صحت ادعای خود من جمله برگ معافیت از خدمت زیر پرچم و کارنامه پایان تحصیلات ابتائی خود و فرزندش و حتی فتوکپی مصدق شناسنامه قبلی خودش را هم ضمیمه دادخواست تقدیم نموده با این وصف دعوی خواهان تصحیح نام خانوادگی است نه تغییر آن که صلاحیت اداره ثبت احوال را ایجاب نماید .
2 ـ تقاضای تصحیح شناسنامه از حیث درج شماره شناسنامه پدر و مادر و قطع نظر از اینکه طرح چنین دعوائی صرفاً بع طرفیت اداره ثبت احوال بدون اینکه اشخاص ذینفع هم طرف دعوی قرار گرفته باشند قابلیت استماع ندارد اساساً رسیدگی به این دعوی هم در صلاحیت دادگاه است بنا به مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک رودبار در رسیدگی دعوی مطروحه در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه مرقوم ارسال می نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
525
تاریخ تصویب :
1371/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :