جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 94/18 مورخ 28/2/1373

نظر به اینکه برابر مفاد ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی از وظایف سازمان ثبت احوال شناخته شده است لذا ضمن تشخیص صلاحیت اداره ثبت احوال اهواز و تائید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده به دادگاه حقوقی 2 شعبه هشتم اهواز جهت ارسال به مرجع صالح اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
94
تاریخ تصویب :
1373/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :