جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/185/18 مورخ 6/4/1373

رأی
نظر به اینکه خواسته خواهان تغییر تاریخ تولد خود در شناسنامه شماره 10242 صادره هشترود از سال 1324 به سال 1311 می باشد و اختلاف سن مورد تقاضای باسن مندرج در شناسنامه بیش از پنج سال رسیدگی در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها می باشد لذا ضمن تائید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود تا به مرجع صالح ارسال دارند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
185
تاریخ تصویب :
1373/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :