جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/138/18 مورخ 24/3/1373

رأی
خواسته دعوی خواهان درخواست اصلاح نام وی از نام مرکب حسینعلی به نام ساده حسین در شناسنامه شماره 216 ـ 8/4/1342 صادره از ثبت احوال نجف آباد می باشد نظر به اینکه خواسته فوق به هیچ وجه با مورد بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال که ناظر به درخواست حذف کلمات زائد یا غیر ضروری یا ناشی از اشتباه در سند سجلی اشخاص است انطباق ندارد تا در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال باشد بلکه حسب مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 2 ـ 22/1/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری می باشد لهذا نظر به مراتب فوق با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ذاتی در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می دارد پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
138
تاریخ تصویب :
1373/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :