جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/395/18 مورخ 27/7/1373

رأی
قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 233/73 ـ 12/3/73 صادره از دادگاه حقوقی یک آمل به شایستگی رسیدگی اداره ثبت احوال صحیح و موجه نیست زیرا درست است که طبق ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور است لکن چون شناسنامه خواهان از حیث مشخصات کامل پدر ناقص است ولی به حکایت مندرجات فتوکپی رونوشت شناسنامه آقای محمد … یکی از مستندات پیوست دادخواست در قسمت مربوط به اطلاعات راجع به اولاد مشخصات خواهان نیز به عنوان یکی از فرزندان وی قید شده مانحن فیه از موارد تغییر نام خانوادگی به معنای اخص آن نبوده و خواهان پرونده ظاهراً به استناد تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال که نام خانوادگی فرزند را همان نام خانوادگی پدر دانسته در مقام تغییر نام خانوادگی خود از … نام خانوادگی مادر به … نام خانوادگی پدر بر آمده است لذا دادگاه می بایستی با ملاحظه سوابق سجلی آقای محمد … و چگونگی درج مشخصات خواهان در سند سجلی وی به عنوان یکی از فرزندان وی به صدور رای مقتضی اقدام می نمود بنا به مراتب فوق ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
395
تاریخ تصویب :
1373/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :