جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/284/18 مورخ 31/5/1373

رأی
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده هر دو شناسنامه مورد استفاده قرار گرفته است و رسیدگی به درخواست خواهان نیاز به رسیدگی از قبیل مطالبه وملاحظه اسناد سجلی خواهان در هر دو مورد و ملاحظه بررسی اسناد سجلی والدین خواهان و غیره دارد و لذا با تشخیص صلاحیت دادگاههای دادگستری و نقض قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی دو بوکان اعاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
284
تاریخ تصویب :
1373/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :