جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/285/18 مورخ 31/5/1373

رأی
نظر به اینکه حسب مقررات قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد ) ممنوع می باشد مگر در صورتی که تفاوت سن مندرج در شناسنامه و سن مورد تقاضای بیش از پنج سال باشد که در این صورت رسیدگی در صلاحیت کمیسیون مندرج در قانون مذکور می باشد و در مانحن فیه خواسته خواهان اصلاح تاریخ تولد مولی علیه خود به مدت کمتر از پنج سال می باشد لذا صرف نظر از اینکه دعوی مسموع نیست رسیدگی در صلاحیت دادگاه دادگستری می باشد و پرونده ضمن نقض قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی یک داراب اعاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
285
تاریخ تصویب :
1373/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :