جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/306/18 مورخ 6/6/1373

رأی
با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی در حقیقت خواسته خواهان انتساب فرزندش زیور به مرحوم حمزه … شوهر متوفای خود می باشد که با عنایت به مندرجات فتوکپی شناسنامه خواهان و همچنین قتوکپی سند سجلی شماره 1014 باطل شده به نام حمزه … نام چندین فرزند دیگر قید شده است که ضرورت داشته که دادخواست به طرفیت تمام وراث مرحوم حمزه … تسلیم شود به هر حال چون موضوع نیاز به رسیدگی قضائی و تحقیق از وراث دیگر و ملاحظه اسناد سجلی والدین دارد لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاههای دادگستری تشخیص می گردد و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
306
تاریخ تصویب :
1373/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :