جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 789/3 مورخ 16/12/1372

رأی
قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 1638 ـ 27/9/72 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دو شهر ری به اعتبار شایستگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال صحیح نیست و با موازین قانونی مطابقت ندارد زیرا حدود صلاحیتهای هیئت حل اختلاف در بند های پنجگانه ماده 3 قانون ثبت احوال احصاء شده بند 1 ماده 3 راجع است به تصحیح اشتباهات قبل از تسلیم شناسنامه و بند 2 راجع است به رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع و بند های 3 و 4 و 5 ماده 3 هم اساساً با موضوع مطروحه ارتباط ندارد و از توجه به محتویات پرونده به ویژه لایحه دفاعیه اداره خوانده و مندرجات قسمت توضیحات رونوشت سند سجلی متعلق به آقای علی اکبر … دعوی معلوم می شود که خواهان قبلاً از شناسنامه شماره 384 ـ 1324 استفاده می کرده و شناسنامه فرزندانش را در زمانی تحصیل نموده که شخصاً از شناسنامه شماره 384 استفاده می کرده بعداً بر اثر طرح دعوی از ناحیه خواهان به موجب حکم شماره 35 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران شناسنامه شماره 384 ابطال و شناسنامه جدید با شماره 4068 در تاریخ 22/3/65 به نام علی اکبر … دعوی صادر شده است و اکنون خواهان تقاضا دارد شناسنامه های چهار نفر فرزندانش از حیث شماره شناسنامه پدر از 384 به شماره 4068 ـ 22/3/65 تصحیح شود و از آنجا که در این جریان هیچ نوع اشتباهی رخ نداده صلاحیت رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال منتفی است و با توجه به اطلاع و عموم قسمت اخیر ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به موضوع در حیطه صلاحیت دادگاه قرار دارد بنا به مراتب در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تشخیص صلاحیت دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی دو شهر ری ارسال می نماید اضافه می شود دو نفر از فرزندان خواهان به اسامی مریم و محمد … ظاهراً کبیر السن می باشند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
789
تاریخ تصویب :
1372/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :