جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 833/21 مورخ 11/12/1371

رأی
صلاحیت مذکور در ماده 4 قانون ثبت احوال صلاحیت اضافی است و با توجه به اینکه شناسنامه مورد بحث صادره از اداره ثبت احوال شهرستان سراب بوده و خواهان با توجه به اصل کلی مقرر در ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خود را بدواً به دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب تقدیم نموده است لذا با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک مذکور حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
833
تاریخ تصویب :
1371/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :