جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/12/72 شماره رأی : 790/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 12/8/71 آقای فرهود … شغل پزشک مقیم شیراز دادخواستی به طرفیت آقای دکتر عبدالصمد … شغل پزشک مقیم کازرون به خواسته مطالبه مبلغ 218000 ریال بابت تفاوت 250 ساعت کار در درمانگاه شبانه روزی ولی عصر کازرون به دادگاه حقوقی یک کازرون ( قائم مقام دادگاه حقوقی دو ) تسلیم نموده و به استناد به فتوکپی غیر مصدق قرار داد شماره 2500/90/9 - 13/6/70 تنظیمی فیمابین سازمان بهداشت و درمان استان فارس و دکتر فوهود … به عنوان قرار داد خرید خدمت در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته خوانده در زمان ریاست خود در شبکه بهداشت و درمان کازرون اقدام به تأسیس درمانگاه شبانه روزی ولی عصر عج از تاریخ 1/3/71 نموده و چون اینجانب به موجب قرار داد 13/7/70 با شبکه بهداری کازرون همکاری می نمود و در بیمارستان شهید رجائی مشغول کار بوده ام هر ساعت 1400 ریال دستمزد به من پرداخت می شد چون خوانده رئیس شبکه کازرون بوده و درمانگاه شبانه روزی مذکور را افتتاح کرد کار من در بیمارستان قطع شد و مرا با چند نفر از همکاران اجباراً در درمانگاه خودش مشغول کار نمود که مطابق دستمزد بهداری به من دستمزد بپردازد و رفتار شهود با وجودی که از 1/3/71 تا 31/4/71 مدت 250 ساعت در درمانگاه مشغول کار بوده ام و حضور من در درمانگاه مشخص است اجرت 250 ساعت کار برابر با 350000 ریال است لکن نامبرده فقط مبلغ 112000 ریال توسط آقای … کارمند بهداری کازرون پرداخت کرده است و تا کنون 218000 ریل بقیه را نپرداخته با مراجعات مکرر از پرداخت خودداری می نماید با تقدیم فتوکپی قرار داد شبکه بهداری کازرون که خوانده قبلاً ریاست آنجا را داشته رسیدگی و صدور حکم دایر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 218000 ریال تقاضا می شود . دادخواست مزبور تحت کلاسه 71/699 مدنی در دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام دادگاه حقوقی دو مطرح رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خواهان لایحه داده و ضمیمه آن یک برگ استشهادیه به دادگاه فرستاده و در جلسه 8/12/71 دادگاه اظهارات و مدافعات خوانده را استماع و به منظور ملاحظه گواهی انجام کار خواهان جلسه را تجدید نموده و سرانجام در تاریخ 8/10/72 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 777 - 17/10/72 خلاصتاً چنین رای داده است .
« با توجه به اینکه موضوع مطالبه دستمزد کارگر می باشد به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه به شایستگی هیئت اختلاف کارگر و کار فرما مستقر در اداره کار و امور اجتماعی کازرون صادر می شود دفتر در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .»
پرونده از طریق دفتر دادگاه به اداره دفتر دیوان عالی کشور واصل و به کلاسه 7/7776 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
خواسته دعوی خواهان مطالبه 218000 ریال بابت ما به التفاوت دستمزد 250 ساعت کار در درمانگاه شبانه روزی ولی عصر کازرون است با این وصف و با عنایت به ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 777 - 16/10/72 دادگاه حقوقی یک شهرستان کازرون قائم مقام دادگاه حقوقی دو به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کازرون صحیح و بلا اشکال است « و با موازین قانونی مطابقت دارد » و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تشخیص صلاحیت مرجع مرقوم پرونده جهت رسیدگی از طریق دادگاه حقوقی کازرون به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کازرون ارسال می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
790
تاریخ تصویب :
1372/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :