جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/3/70 شماره دادنامه : 163/24 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای غلامرضا … در تاریخ 17/10/68 دادخواستی به طرفیت آقای سید عبدالحسین … به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/240 ریال و خسارات متعلقه تقدیم دادگاه حقوقی دو نموده و با توضیح اینکه مدت یکسال نگهبانی و کارگری و سرایداری خانه قدیمی متعلق به خوانده را نموده و حداقل ماهی 000/10 ریال جمعاً 000/120 ریال و معادل همین مبلغ هم بابت بهای تلفن برق و تعمیرات را طبق فتوکپی مستندات پیوست پرداخت نموده جمعاً مبلغ 000/240 ریال مطالبه می نماید دادگاه پس از صدور قرار تحقیق محلی و معاینه محل اجرای آن در تاریخ 26/1/70 با قید و تذکر اینکه دعوی خواهان دو دعوی با منشاء و مبنای مختلف می باشد یکی حقوق ناشی از سرایداری درگیری طلب ناشی از هزینه هائی که خواهان مدعی تحمل آن برای منزل مذکور گردیده است در مورد دعوی اول حقوق ناشی از سرایدار ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید .
نظر به اینکه دعوی غلامرضا … بابت مطالبه حقوق سرایداری منزل خوانده به اعتبار اینکه مورد درخواست مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف مربوط به قانون کار می باشد لذا به اعتبار صلاحیت این مرجع قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه صادر و اعلام و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال گردد و به این کیفیت پرونده نهایتاً به این شعبه ارجاع می گردد .
قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی دو تهران ( شعبه 62 ) در این پرونده بلا اشکال تشخیص و ضمن تایید آن مقرر می گردد پرونده اعاده شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
163
تاریخ تصویب :
1370/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :