جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 20/9/70 شماره رأی : 795/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور

« رأی »
قطع نظر از اینکه خوانده دعوی مدعی رسیدگی به موضوع قبلاً و مختومه شدن پرونده گردیده اضافه نموده است که خواهان حقوق مورد اختلاف را به موجب رأی هیئت حل اختلاف دریافت کرده است و نیز قطع نظر از این که خواهان ظاهراً خواسته خود را در جلسه مورخ 27/6/70 و در غیر موقعیت قانونی تغییر داده است لیکن در هر صورت با توجه به خواسته اولیه خواهان و مبنا و مستند قرار تجدید نظر خواسته ، ضمن تایید آن پرونده جهت ارسال آن به مرجع مذکور در قرار به دادگاه اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
795
تاریخ تصویب :
1370/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :