جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/6/71 شماره : 378/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 6/2/71 آقای منصور … شغل کارگر دادخواستی به طرفیت کمیته امداد امام شاخه کرند غرب به دادگاه حقوقی دو مستقل کرند غرب تسلیم و ضمناستناد فتوکپی مصدق فرم مشخصات کارگران روز مزد مشتمل بر قرار داد کار در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته به مدت شش ماه از تاریخ 29/1/69 لغایت 29/7/69 به کارگری نگهبانی و آبیاری برای کارفرما ( خوانده اشتغال داشته ام مدت سه ماه مزد کارم را پرداخته ولی از پرداخت اجور سه ماه دیگر به مبلغ 180000 ریال خودداری کرده رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصدو هشتاد هزار ریال بابت اجور کارگری سه ماهه به اضافه خسارت هزینه دادرسی تقاضا می شود دادخواست مزبور تحت کلاسه 71/17 در دادگاه حقوقی دو مستقل کرند غرب مطرح رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند و دادگاه در جلسه 12/2/71 با استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای شماره 59 - 13/3/71 به این استدلال که رسیدگی به اختلاف فیما بین کارگران و کارفرمایان حسب مدلول ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت مراجع اختصاصی پیش بینی شده در ماده مرقوم می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت تشخیص حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی اسلام غرب صادر نموده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به کلاسه 12/6396 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
با توجه به محتویات پرونده و مقررات مواد 1 و 157 و 158 159 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت و با عنایت به خواسته دعوی که مطالبه دستمزد بر طبق قرار داد کار می باشد قرار عدم صلاحیت شماره 59 - 13/3/71 صادره از دادگاه حقوقی دو کرند غرب صحیح و بلا اشکال است و با تشخیص صلاحیت هیات تشخیص مذکور در ماده 158 قانون فوق الذکر در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را از طریق دادگاه حقوقی دو کرند غرب جهت رسیدگی به اداره کار وامور اجتماعی شهرستان اسلام آباد غرب ارسال می نماید .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
378
تاریخ تصویب :
1371/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :