جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 19/11/70 شماره دادنامه : 623/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 6/2/69 آقای حبیب اله ….دادخواستی به طرفیت اداره آموزش و پرورش سنندج به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ شصت و دو هزار و پانصد و بیست ریال خسارت وارده ناشی از بیکاری به دادگاه حقوقی دو سنندج تقدیم و توضیح داده به استناد نامه مورخ 8/11/68 مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان که در پاسخ نامه دایره اجرای شعبه اول دادگاه حقوقی یک از بابت خسارت ناشی از اخراج خواهان از کار صدور یافته به اداره خوانده ابلاغ گردیده اعتبار پرداخت از محل ماده 5 بودجه سال جاری تامین و باید پرداخت شود ولی اداره آموزش و پرورش سنندج از پرداخت خودداری ورزیده لذا با تقدیم فتوکپی نامه مدیر کل استان تقاضای اقدام مقتضی را نموده است و دادگاه بعد از مطالبه پرونده مربوط به کار و مزد معوقه خواهان و وصول پاسخ مبنی بر صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار و اخذ توضیح از خواهان و تذکر اینکه سابقاً موضوع در مراجع دادگستری مطرح و پرونده در دایره اجراء دادگستری در جریان رسیدگی است و مطالبه پرونده کلاسه 27/48 اجرای شعبه اول دادگاه حقوقی یک و انعکاس خلاصه آن دایر بر اینکه از طرف هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به موجب رای مورخه 9/8/67 اداره خوانده به پرداخت مبلغ 625200 ریال در وجه خواهان محکوم و اجرائیه صادرو اداره خوانده پاسخ داده ( نامه شماره 48386/ الف 8/11/68 ) دستور پرداخت از محل اعتبار ماده 5 بودجه سال جاری صادر شده ولی تا کنون به مرحله وصول نرسیده دادگاه ختم دادرسی اعلام و با توجه به پرونده مذکور دعوی را مختومه و سابقه به انتفاء موضوع دانمسته و با قبول ایراد خوانده نظر بر صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کل امور اجتماعی استان کردستان ابراز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
همانطور که از طرف دادگاه اظهار نظر گردیده چون دعوی خواهان از طرف مرجع صالح منتهی به رأی مقتضی و صدور اجرائیه گردیده از نظر مراجع قضائی اقدامی ندارد مقرر می شود پرونده اعاده گردد برای انضمام به سابقه به اداره کل امور اجتماعی محل فرستاده شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
623
تاریخ تصویب :
1370/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :