جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 5542 - 15/3/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی لایران در جلسه مورخ 14/3/1358 بنا به پیشنهاد شماره 25781/16مورخ25/2/1358 وزارت کشاورزی وبه استناد ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ماه 1345 تصویب نمودند :
مهلت مقرر در تصویبنامه شماره 1138 مورخ 16/1/1358 برای کشتکاران خشخاش غیرمجاز تاقبل از شروع برداشت محصول مزارع تمدید می گردد، مشروط به اینکه قبل از شروع برداشت محصول به ادارات کشاورزی مراجعه و ضمن کسب مجوز تعهد تحویل شیره خشخاش خود را به دولت تسلیم نمایند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9992
تاریخ تصویب :
1358/03/14
تاریخ ابلاغ :
1358/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :