جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 54274 - 20/6/135

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 12/6/1358 تغییر نام بندر شاه به بندر ترکمن
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 12/6/1358 بنا به پیشنهاد شماره 53/7475مورخ11/6/1358 وزارت کشورو به استناد تبصره 2 ما ده 2 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند : نام شهر وبخش بندر شاه تابع شهرستانهای گرگان استان مازندران به بندر ترکمن تغییر یابد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/12
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :