جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 3348/7 - 18/6/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/6/58 بنا به پیشنهاد شماره 35893/506486 مورخ 16/5/1358 وزارت کشاورزی و عمران روستائی و باستناد ماده 7آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون اجازه معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان تصویب نمودند : سازمان معاملات تریاک به علت گرانتر خریدن تریاک از کشاورزان کشتکار خشخاش مجاز است تریا ک حاصل از شیوه های خشخاش مناطق مختلف کشور را از روز اول شهریور ما سال 1358 از قرار هر گرم سی (30) ریال به بیماران معتادی که مجاز به دریافت سهمیه تریاک بوده و کارت و کوپن دریافت سهمیه تریاک صادر =ه از وزارت بهداری و بهزیستی را در دست دارند با رعایت مقررات مربوط بفروش رساند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10080
تاریخ تصویب :
1358/06/03
تاریخ ابلاغ :
1358/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :