جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 61560 - 21/7/1358

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 16/7/1358 بنا به پیشنهاد شماره ح / 6696/2649/10253-3/16 مورخ 16/5/1358 شرکت ملی نفت ایران باستناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور تصویب نمودند :
به منظور ایجاد مسیر کابل برق ایستگاههای حفاظت از زنگ خط لوله تهران - تبریز اراضی مشروحه ذیل :
محل وقوع ایستگاه ضد زنگ - مساحت - شمارنقشه
1- بستان آباد - تبریز - طول 193متر و عرض 4 متر - ای - ای -25726
2- بیناب میانه - طول 109مترو عرض 4 متر - ای -ای - 25720
3- بوئین زهرا- طول 148متر و عرض 4 متر - ای - ای - 25718
4- زنجان - طول 115 متر و عرض 4 متر - ای - ای - 25721
5- کباب میانه - طول 162 متر و عرض 4 متر - ای - ای - 25723
6- میانه - طول 280متر و عرض 4 متر - ای - ای -25724
که خارج از محدوده شهرها میباشد طبق نقشه های پیوست به شرکت ملی نفت ایران واگذار گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10098
تاریخ تصویب :
1358/07/16
تاریخ ابلاغ :
1358/08/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :