جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 29270 - 8/7/1358
سازمان برنامه و بودجه

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 2/7/58 بنا به پیشنهاد شماره 3211-3/7/6527-1 مورخ 11/6/58 سازمان برنامه و بودجه و بر اساس مجوز تبصره 12 قانون بودجه سال 1358 مبالغ کمک به شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت جمعا به مبلغ هشتاد میلیارد ریال را به شرح هشت برگ جدول پیوست مورد تصویب قرار دادند تا با توجه به مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط به مصرف برسد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

فهرست کمک به شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت براساس مجوز تبصره 12 قانون بودجه سال 1358
شماره طبقه بندی عنوان کمک از محل درآمد عمومی مبالغ به هزار ریال

200100 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران 961/316/3
40108000 برنامه توسعه شرکتهای تعاونی و سهامی زراعی 961/316/3
200101 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران - کمک برای آموزش 000/58
30106000 برنامه آموزش فنی وتربیت حرفه ای 000/58
202001 بانک توسعه کشاورزی ایران (استرداد مالیات ) 837/800
40107000 برنامه اعتبارات کشاورزی و دامپروری 838/800
202002 بانک توسعه کشاورزی ایران - کمک بابت تفاوت نرخ بهره 748/880 /1
40107000 برنامه اعتبارات کشاورزی و دامپروری 748/880/1
203000 بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی 594/205
40105000 برنامه خدمات کشاورزی ودامپروری 594/205
204500 شرکت سهامی نکا چوب 944/149
40403000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع سلولزی و چاپ 944/149
205500 شرکت سهامی تصفیه خانه قند ورامین بابت زیان سال 1356( دروجه بانک مرکزی
ایران) 016/43
40401000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع غذائی 016/43
306000 شرکت سهامی سیمان ری - بابت زیان سنواتی تا پایان سال 1356 ( در وجه بانک
مرکزی ایران) 214/23
404050000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع معدنی غیر فلزی 214/23
206500 شرکت سهامی گونی بافی شاهی - بابت زیان سنواتی تا پایان سال 1356(دروجه بانک
مرکزی ایران) 439/34
40402000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع نساجی دستی، روستائی و چرم 439/34
207500 شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان 708/234
40102000 برنامه کشت و صنعت و واحدهای توسعه کشاورزی و دامپروری 708/784
40106000 برنامه تنظیم بازار محصولات کشاورزی 000/160
208000 شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس 553/127
40102000 برنامه کشت و صنعت و واحدهای توسعه کشاورزی و دامپروری 553/127
210500 شرکت سهامی سازمان خبرگزاری پارس 500/636
11002000 برنامه خبرگزاری وانتشارات 500/636
212000 شرکت سهامی ماشین آلات واداوات کشاورزی و سرویس دشت قزوین - ماکس 119/146
40105000 برنامه خدمات کشاورزی ودامپروری 119/146
214500 شرکت سهامی فرش ایران 276/190
40402000 برنامه ایجاد وتوسعه صنایع نساجی، دستی، روستائی و چرم 276/190
215001 شرکت سهامی باطریسازی نیرو ( استرداد مالیات) 000/511
40408000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع الکتریکی و الکترونیکی 000/511
215501 شرکت ملی ذوب آهن ایران - کمک برای آموزش 000/250
30106000 برنامه آموزش فنی وتربیت حرفه ای 000/250
216001 شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - کمک برای آموزش 500/34
30106000 برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه ای 500/34
216501 شرکت سهامی ماشین سازی اراک - کمک برای آموزش 000/1222
30106000 برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه ای 000/122
217000 شرکت سهامی آلمینیوم ایران - کمک بابت جبران زیان سال 1356( دروجه بانک مرکزی
ایران) 789/359
40406000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع فلزی و ذوب فلز 789/359
217501 شرکت سهامی تراکتورسازی ایران - کمک برای آموزش 000/75
30106000 برنامه آموزش فنی وتربیت حرفه ای 000/750
218000 شرکت سهامی ماشین سازی تبریز - کمک بابت جبران زیان سنواتی تا پایان سال 1356( در وجه
بانک مرکزی ایران) 411/180
40407000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی 411/180
218001 شرکت سهامی ماشین سازی تبریز - کمک برای آموزش 000/122
30106000 برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه ای 000/122
218500 شرکت سهامی شهدساز - کمک بابت جبران زیان سنواتی تا پایان سال 1356( دروجه بانک
مرکزی ایران) 683/385
40407000 برنامه ایجاد وتوسعه صنایع غذائی 683/358
220000 شرکت سهامی کنف کار - کمک بابت جبران زیان سنواتی تا پایان سال 1356( در وجه بانک
مرکزی ایران) 027/121
40402000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع نساجی، دستی، روستائی وچرم 027/121
221000 شرکت سهامی پیله ور - کمک بابت جبران زیان سنواتی تا پایان سال 1356(در وجه بانک
مرکزی ایران) 707/85
40402000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع نساجی، دستی ، روستائی و چرم 707/85
225000 شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها 000/123
40407000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع میکانیکی 000/123
225500 شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران 707/158
40702000 برنامه استخراج و بهره برداری 707/158
227001 شرکت ملی صنایع پتروشیمی - کمک برای آموزش 000/874
30106000 برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه ای 000/874
2285000 شرکت سهامی پخش کودشیمیائی 656/814
40106000 برنامه تنظیم بازارمحصولات کشاورزی 656/814
229000 شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای تهران 747/622
40201000 برنامه تامین آب 747/622
229500 شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس 212/004/1
40205000 برنامه نظارت بر امورآب 212/004/1
229502 شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس - هزینه نگهداری تاسیسات آب شیرین بندر
بوشهر 982/32
40201000 برنامه تامین آب 982/32
230000 شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان 815/307
40205000 برنامه نظارت بر امورآب 815/307
230500 شرکت سهامی سازمان آب وبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان 974/506
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 698/404
40301000 برنامه تولید نیروی برق 297/102
231000 شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان 692/624/1
40204000 برنامه تولید برق آبی 692/624/1
231001 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان بازپرداخت اصل و بهره وام بانک
مرکزی ایران 264/032/6
40201000 برنامه تامین آب 264/032/6
231500 شرکت سهامی سازمان آب وبرق منطقه ای شمال 714/952
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 714/952
231501 شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه ای شمال هزینه تعمیرات و نگهداری و لایروبی سد سفیدرودو سدوشمگیر و کانالهای آبرسانی 750/206
40203000 برنامه آبرسانی به شهرها 750/206
شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه ای شمال هزینه خرید لوازم مورد نیاز برای تعمیر
توربین های سد سفید رود 000/31
40301000 برنامه تولید نیروی برق 000/31
232000 شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان 901/588/1
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 901/588/1
233500 شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه ای استان هرمزگان 590/118
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 590/118
233000 شرکت سهامی آب مشروب بندرعباس 749/49
30602000 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 749/49
233500 شرکت سهامی آب مشروب ارومیه 386/59
30602000 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 386/59
234000 شرکت سهامی عمران منطقه ای غرب ایران 580/654
30602000 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 389/59
234500 شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ) 864/380/11
40301000 برنامه تولید نیروی برق 864/380/11
242000 سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران 400/107/15
11001000 برنامه اداره و توسعه شبکه رادیوتلویزیون 400/107/15
243003 سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، اجاره کانالهای ( مایکروویو ) 000/600
11001000برنامه اداره وتوسعه شبکه رادیوتلویزیون 000/600
242004 سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران - سایرهزینه های نگهداری تاسیسات رادیوتلویزیون 172/426
11001000برنامه اداره وتوسعه شبکه رادیوتلویزیون 172/426
242007 سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران - کمک برای آموزش 000/66
301100000 برنامه عملیات کمک آموزشی 000/66
248500 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران 209/367
40802000 برنامه توسعه و بهبود صادرات 209/376
251501 شرکت سهامی قند همگمتان - کمک بابت جبران قسمتی از زیان سنواتی تا پایان سال 1353 982/117
40401000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع غذائی 982/117
252001 شرکت سهامی قند قهستان -کمک بابت جبران
قسمتی از زیان سنواتی تاپایان سال 1353 018/81
404010000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع غذائی 018/81
253500 شرکت سهامی سازمان غله وقند و شکر و چای کشور 000/200/7
40106000 برنامه تنظیم بازار محصولات کشاورزی 000/200/7
256500شرکت سهامی آب وبرق منطقه ای کرمان 619/383
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 619/383
257000شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی 588/143
40402000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع نساجی، دستی، روستائی و چرم 588/143
258504 شرکت سهامی راه آهن ایران - بابت جبران تخفیف ها 000/700
40906000 برنامه نگهداری شبکه راه آهن 000/700
258505 شرکت سهامی راه آهن ایران - بابت تگهداری راه آهن میرجاوه زاهدان 000/6
40906000 برنامه نگهدای شبکه راه آهن 000/6
258507 شرکت سهامی راه آهن ایران - نگهداری تاسیسات و ساختمان 000/000/3
40906000 برنامه نگهداری شبکه راه آهن 000/000/3
258508 شرکت سهامی راه آهن ایران - اداره کل ساختمان 000/70
40905000 برنامه ساختمان و توسعه شبکه راه آهن 000/70
258509 شرکت سهامی راه آهن ایران - بابت طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی
000/739
40906000 برنامه نگهداری شبکه راه آهن 000/739
259500 شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای خراسان 923/593
30602000 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 923/415
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 000/178
260500 صندوق مشترک شهرداریها 205/41
10503000 برنامه بهبود و نظارت بر امور شهرداریها 205/41
261000 سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی 149/578/9
40412000 برنامه نظارت بر امور صنعتی 149/578/9
264500 شرکت سهامی گوشت کشور 527/202/3
40106000 برنامه تنظیم بازار محصولات کشاورزی 527/202/3
266000 شرکت سهامی موتوژن - کمک بابت زیان سنواتی تا پایان سال 1356( در وجه بانک مرکزی ایران)960/18
40407000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی 960/18
268500 شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان 905/137
40102000 برنامه کشت و صنعت و واحدهای توسعه کشاورزی و دامپروری 905/137
169000 شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید وپرورش گوشت بوقلمون 268/68
40104000 برنامه بهبود و افزایش تولیدات دامی 268/68
269500 شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی 858/349
40801000 برنامه نظارت بر امور بازرگانی 858/349
277500 شرکت سهامی مواد نسوزامین آباد - بابت زیان سنواتی تا پایان سال 1356(دروجه بانک مرکزی
ایران ) 356/14
40405000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع معدنی و غیر فلزی 356/14
281000 سازمان حمایت تولید کنندگان ومصرف کنندگان 338/116
40801000 برنامه نظارت بر امور بازرگانی 338/116
288000 شرکت سهامی سازمان مراکز ایران گردی و جهانگردی 814/191
41104000 برنامه تبلیغات و توسعه جهانگردی 814/191
300100 سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی 297/160
40402000 برنامه ایجاد و توسعه صنایع نساجی، دستی، روستائی و چرم 297/160
.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10092
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :