جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 26676 - 17/7/1358
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 14/7/58 بنا به پیشنهاد شماره 1621/6 مورخ 15/5/1358 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند :
1- در مواردیکه حقوق گروه و پایه و فوق العاده مشغل افرادیکه بر اساس ماده 150 قانون استخدام کشوری و آئین نامه اجرائی آن مصوب 27/1/58 به رسمی تبدیل میشوند کمتر از دریافتی ماهانه بابت اجرت و فوق العاده مخصوص یا مجموع دستمزد ماهانه برقرار و پرداخت شده قبل از تاریخ تبدیل وضع باشد مابه التفاوت مذکور تا پایان اسفند ماه 1357 مسترد نخواهد شد مشروط به اینکه جمع آن ( حقوق گروه و پایه و فوق العاده شغل و مابه التفاوت مزبور ) در ماه از میزان مقرر در تبصره 1 ماده 38 قانون استخدام کشوری براساس ضریب 90 ریال تجاوز نکند . وتاریخ رسمی شدن آنها از 1/1/1358 خواهد بود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10119
تاریخ تصویب :
1358/07/14
تاریخ ابلاغ :
1358/08/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :