جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره4 3 9 3 5 - 22 /8 /8 5 3 1
وزارت مسکن وشهرستان

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 5 /8 /8 5 3 1 بنابه پشنهاد شماره9 4 8 5 /1 مورخ 5/6 /8 5 3 1 وزارت مسکن و شهرسازی آئین نا مه واگذاری واحد های مسکونی به افرادکه از محل طرحهای عمرانی یا سایر اعتبارات دولت توسط
وزارت مسکن وشهر سازی یا موسسات وابسته به آن احداث میگیردرا بشرح زیر تصویب نمودند
الف ـشرایط ومقررات مربوط به متقا ضیان واحد های مسکونی
ماده 1ـ متقا ضی با ید ساکن و شا غل درشهری باشد که واحد مسکو نی در آن احداث شده است.
ماده 2ـ متقا ضی با یدمتاهل یا عهده د ارسر پرستی فرز ندیاکفالت پدریا مادر خود باشد مگر اینکه درشهر موردنظرمتقاضیان واجد این شرایط به تعداد کافی موجود نباشد تقاضای افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده 3 نباشند پذیرفته خواهد شد .
ماده 3- متقاضی یا افراد تحت تکفل وی در شهرهای کشور دارای واجد مسکونی نباشند .
تبصره : چنانچه درشهر مورد نظر متقاضیان واحدهای مسکونی به تعداد کافی موجود نباشد تقاضای افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده 3 نباشند پذیرفته خواهد شد .
ماده 4- متقاضی قبل از وام مسکن یا خانه یا اراضی دولتی به صورت واگذاری و یا خانه های شرکتهای تعاونی مسکن استفاده نکرده باشد ساکنین واحدهای مسکونی سازمانی مشمول این ممنوعیت نخواهند بود و در صورت واگذاری واحدهای مسکونی باید فورا نسبت به تخلیه و تحویل واحدها اقدام نمایند .
تبصره : در صورتی که متقاضی قبلا وام مسکن اخذ نموده ولی به عنلی نتوانسته باشد از وام استفاده نماید و وام را ظرف مدت 6 ماه مسترد داشته باشد از نظر این آئین نامه وام مسکن محسوب نمی گردد .
ماده 5- متقاضی باید قادر به پرداخت پیش قسط مقرر باشد .
تبصره : در صورتی که متقاضی به تنهائی قادر به پرداخت اقساط ماهانه نباشد و همسرش با توجه به درآمدی که دارد تعهد پرداخت قسمتی از اقساط را بنماید می توانند مشترکاً تقاضای یک واحد مسکونی بنمایند .
ماده 6- متقاضی باید از واحدهای مسکونی فقط برای سکونت خود و عائله تحت تکفل استفاده نماید .
ب - نحوه واگذاری واحدهای مسکونی
ماده 7- از مجموع واحدهای مسکونی احداث شده با توجه به مقتضیات هر استان سهیمه ای برای کارمندان ادارات و مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به آن به عنوان سهمیه بخش عمومی و سهمیه ای برای سایر افراد شاغل در بخش خصوصی توسط کمیته ای به ریاست استاندارد و عضویت نماینده آب و برق منطقه وزارت آموزش و پرورش ـ بهداری و بهزیستی ـ دادستان استان و یک نفر به انتخاب استاندارو همچنین مدیر کل مسکن و شهرسازی استان که دبیری کمیته نیز به عهده خواهد داشت تعیین می شود .
میزان سهمیه بخش عمومی در هر مورد با توجه به احتیاجات اعلام شده به وسیله سازمانهای دولتی به هر استان و بقیه به صورت آزاد به ساکنین شاغل در بخش خصوصی استان عرضه خواهد شد . در تهران میزان سهیمه بخش خصوصی و عمومی توسط وزارت مسکن و شهرساز ی تعیین میگردد .
ماده 8- قیمت ، تاریخ واگذاری ، تعداد واحدهای مسکونی و شماره حساب بانکی در هر مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برای اطلاع عمومی آگاهی خواهد شد .
ماده 9 - متقاضیان باید تقاضاهای خودرا به انضمام فیش بانکی پرداخت 5% بهای واحد مسکونی در تهران به دفتر امور اجتماعی و نوسازی وزارت مسکن و شهرسازی و دراستانها اداات کل مسکن و شهرسازی تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده 10- تقاضاهای رسیده وسیله وزارت مسکن وشهرسازی رسیدگی و در استانها نتیجه در کمیته موضوع ماده 7 بررسی می شود
ماده 11- در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از تعداد واحدهای مسکونی باشند واگذاری از طریق قرعه انجام خواهد شد در این صورت تاریخ انجام قرعه کشی برای اطلاع عموم آگهی می شود . شرکت متقاضیان در مراسم قرعه کشی آزاد است .
تبصره : مراسم قرعه کشی وسیله وزارت مسکن و شهرسازی در تهران با نظارت نمایندگان وزارت مذکور و نمایندگان دادستان و در استانها با نظارت کمیته موضوع ماده 7 صورت می گیرد .
تبصره 2 : در صورتی که متقاضی واجد شرایط نبوده و یا قرعه به وی اصابت ننماید 5% پرداختی بدون احتساب بهره به وی مسترد می شود ولی در صورت تعلق واحد مسکونی به متقاضی مبلغ مذکور بابت قسمتی از پیش قسط محسوب خواهد شد .
ج - نحوه تعیین قیبمت واحدهای مسکونی و شرایط پرداخت
ماده 12- قیمت واحدهای مسکونی توسط وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس کلیه هزینه های انجام شده برای ایجاد ساختمان تعرفه انشعاب آب و برق ، هزینه های آماده سازی زمین ، مطالعات فنی و نظارت ، تسطیع ، لوله کشی ، کابل کشی ، جدول بندی و اسفالت و همچنین در صورتی که زمین اجاره ای نباشد ، تعیین میگردد .
ماده 13- شرایط واگذاری واحدهای مسکونی طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد .
د - شرایط و مقررات به انتقال
ماده 14- واحد مسکونی برای مدت 5 سال به منظور استفاده در اختیار متقاضی گذارده می شود استفاده کننده از تاریخ تنظیم قرارداد تا پایان مدت مذکور حق انتخاب و واگذاری واحد مسکونی را تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ندارد . پس از پایان مدت 5 سال در صورتی که استفاده کننده کلیه شرایط و مقررات مندرج در این آئین نامه را رعایت کرده باشد واحد مسکونی به وی منتقل می شود استفاده کننده باید هر ماهه مبلغی معادل اقساط ماهانه واحد مسکونی به عنوان حق استفاده پرداخت نماید که در صورت انتقال واحد مسکونی به استفاده کننده این وجوه بابت اقساط منظور و محسوب خواهد شد .
تبصره : هرگاه استفاده کننده در استخدام دولت و یا مؤسسات وابسته به دولت و یا موسسات عمومی باشد و در خلال مدت 5 سال از تاریخ واگذاری واحد مسکونی به محل دیگری منتقل می شود در استانها می تواند با موافقت کمیته موضوع ماده 7 و در تهران با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی واحد مسکونی را به اجاره دهد .
ماده 15 - درصورتی که زمین واحدهای مسکونی اجاره باشد انتقال واحدهای مسکونی فقط شامل اعیانی بوده و عرضه به صورت اجاره واگذار خواهد شد.مدت ومیزان اجاره بهای عرصه ازطرف وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میگرددواجاره بها ماهانه پرداخت میشود.
ماده16ـازتاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا 5 سال چنانچه ثابت شود که استفاده کننده حائز شرایط مندرج در این آئین نامه نبوده ویا بر خلاف مقررات این آئین نامه عمل کرده است وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به فسخ قرارداد و تصرف واحد مسکونی از طریق صدور اجرائیه میباشد . در اینصورت مبالغ پرداختی بابت حق استفاده قابل استرداد نبوده و فقط پیش پرداخت بدون احتساب بهره به استفاده کننده مسترد میشود و چنانچه استفاده کننده در تأدیه اقساط تأخیر کرده باشد اقساط معوقه از پیش پرداخت کسر خواهد شد .
تبصره : واحدهای مسکونی که بترتیب فوق از متقاضیان بازپس گرفته میشود طبق مقررات این آئین نامه به افراد واجد شرایط دیگر واگذار خواهد شد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10126
تاریخ تصویب :
1358/08/05
تاریخ ابلاغ :
1358/09/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :