جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 57928 16/8/1358
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 14/8/1358 بنا به پیشنهاد شماره 2/8357 مورخ 15/7/1358 وزارت راه و ترابری و شماره 13824 مورخ 25/7/58 وزارت کار و امور اجتماعی تصویب نمودند :
1- کارگران و جمعی شرکت خدمات دریائی و شرکت فیصلی با رعایت مقررات در شرکت استیودورینگ ادغام گردند .
2- مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال از محل اعتبارات دولت ردیف 501001 بودجه سال 1358 برای پرداخت حقوق و مزایای شش ماهه دوم سال 58 شرکتهای فوق الذکر بصورت وام در اختیار مدیر عامل شرکت استیودورینگ ایران قرارگیرد و درآمد شرکتهای مزبور طی این مدت کلا بابت بازپرداخت قسمتی از وام به صندوق دولت واریز گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10136
تاریخ تصویب :
1358/08/14
تاریخ ابلاغ :
1358/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :