جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 1533ب
وزارت بهداری و بهزیستی
شورای انقلاب جمهوری اسلا می ایران در جلسه مورخ 3 /9 /58 بنا به پشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی تصویب نمودند که در تصوبیبنامه شماره 932 مورخ 20 /9 /57 هئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایرانکلمه ((شامل )) حذف و بجای آن عبارت ((ازقبیل)) قید شود و بعد از عبا رت ((دا نشکده علوم تند رستی)) کلمه ((وغیره)) اضا فه گردد.

ماده واحد: کلمه ((شامل)) در تصویبنا مه شماره932 ـ20 /12 /57 هئات وزیران حذف و بجای آن عبارت((از قبیل)) قید می شود وبعد از عبارت(( دانشکده علوم تندرستی))،کلمه ((وغیره)) اضافه میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10139
تاریخ تصویب :
1358/09/03
تاریخ ابلاغ :
1358/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :