جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 896د - 12/10/1358
اداره کل امور مالی نخست وزیری

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 24/9/58 بنا به پیشنهاد شماره 4361ـ3/7748-1 مورخ 29/7/1358 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمودند مبلغ سیصد و پنجهزار و هفتصد و نود و هفت ریال (305/797) ریال )بابت 6% بهره تفاوت بهای یکدانگ مزرعه پشتیجان پلاک 100 واقع در بخش 5فارس از محل اعتبار سال جاری ردیف 501001 (اعتبار دولت ) تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی جهت پرداخت به مالک یکدانگ مزرعه مزبور قرار داده شود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358-09-24
تاریخ ابلاغ :
1358-11-11
دستگاه اجرایی :
موضوع :