جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 39350/ت 26674ه 14/8/1381
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک مرکزی ایران ، موضوع نامه شماره 52244/105 مورخ 27/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استتناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه اجرایی بند (الف ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه بانکهای عامل موظفند با معرفی ستادامورآزادگان کشور، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تسهیلاتی را به مبلغ پنجاه میلیون ریال در شهرهای بزرگ (با جمعیت بیش از یک میلیون نفر)، چهار میلیون ریال در سایر شهرها و بیست میلیون ریال در روستاها به آزادگان ، جانبازان 25درصد و به بالا و به خانواد شهدا ومفقودان به نرخ 4درصد و مدت بازپرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن پرداخت و جهت دریافت مابه التفاوت سود مورد انتظار ازطریق تکمیل فرمهای شماره (1)و(2) پیوست وارسال آن به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین ومسکن اقدام نمایند.
تبصره - در صورت واگذاری واحدهای استیجاری به شرط تملیک به جانبازان بالای 25 درصد، تسهیلات واحدهای مسکونی مذکور از محل اعتبارات این ماده جایگزین خواهد شد.
ماده 2- به استناد بند(ز) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تعداد هجده هزار جانباز، چهارده هزار خانواده شهید ومفقود و سه هزار آزاده مشمول دریافت تسهیلات می باشند. طول دوره مورد استناد برای محاسبه یارانه تسهیلات ، بیست ساله است که از دوره ساخت (تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ) آغاز و در تاریخ تسویه حساب قرارداد فروش اقساطی پایان می یابد.
ماده 3- به بانکهای عامل اجازه داده می شود که در خصوص احداث واحدهای مسکونی توسط نهاهای ذیربط (بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی وستاد امورآزادگان کشور) که لیست آنها از طرف نهاد ذیربط ارائه شده باشد وطرح موردنظر نیز مورد توافق وزارت مسکن و شهرسازی باشد، تسهیلات مربطو به نهاد ذیربط پرداخت شود و پس از احداث ، تسهیلات را به افراد معرفی شده منتقل نمایند.
ماده 4- در صورتی که افراد موضوع مواد فوق الذکر، یک بار از مزایای تسهیلات یارانه ای بخش مسکن استفاده نموده باشند ودوباره برای استفاده از تسهیلاتمسکن به بانکها معرفی شوند، پس ازاثبات موضوع ، با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین ومسکن )، تشکلهای متولی ایثارگران (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان کشور) مکلفند با همکاری بانک عامل نسبت به اخذ مبالغ مربوط به یارانه اضافی پرداخت شده وواریز شده به حساب افراد یاد شده از سوی وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن )، اقدام نمایند. باقیمانده اقساط پرداخت نشده تسهیلات اضافی بر مبنای نرخ مورد انتظار بانک در بخش مسکن محاسبه ودریافت خواهد شد.
ماده 6- جریمه تاخیر در طول مدت دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی بر عهده ذینفع خواهد بود.
ماده 7- بانکهای عامل توسط بانک مرکزی ایران تعیین می شوند.
ماده 8- مهلت استفاه از تسهیلات موضوع این آئین نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل ، پایان خردادماه سال 1382 و انعقاد قرارداد پایان شهریورماه سال 1382 خواهد بود.
ماده 9- یارانه واحدهایی که در قالب الگوی مصوب مصرف مسکن احداث شده اند و پایان کار آنها تا تاریخ 29/12/1378 صادر شده است ، چنانچه فرمهای مربوط طبق دستورالعمل ارجایی تبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه دوم از طریق سیستم بانکی ارسال شده باشد و تا پایان سال 1381 به زمین و مسکن" href="/tags/18241/سازمان-ملی-زمین-و-مسکن/" class="link">سازمان ملی زمین و مسکن رسیده باشد، به عنوان تعهدات بخش مسکن محسوب شده واز محل طرح 30830201 قابل پرداخت خواهد بود.
ماده .1- بانکهای عامل مکلفند موارد فسخ قراردادهای اقساطی را طبق فرم شماره (3) به منظور قطع پرداخت یارانه ، بلافاصله به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین ومسکن ) منعکس نمایند.
ماده 11- بانکهای عامل موظنفد گزارش عملکرد تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را هر سه ماه یک بار در قالب فرم شماره (4) به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند تا پس از بررسی و برآورد بار مالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پیش بینی در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور و سالهای بعد ارسال گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار تصویبی را پس ازمبادله موافقتنامه از محل طرح فوق الذکر در اختیار وزارت مسکن وشهر سازی قرار خواهد داد.
ماده 12- هزینه آماده سازی اراضی واگذار شده به آزادگان و جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالاتر و همچنین هزینه آماده سازی اراضی که از سال .138 به خانواده شهدا واگذار می گردد،از محل طرح 30830203 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود. هزینه های موضوع این ماده در صورتی مورد قبول است که اراضی واگذار شده نیاز به آماده سازی داشته باشند
ماده 13- بیست درصد(20%) از افزایش مانده تسهیلات بانکی که به بخش مسکن اختصاص می یابد، پس از تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بدون اخذ وثیقه به روستاییان ، معلمان و بهورزان مقیم روستا پرداخت خواهد شد. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دونیم درصد(5/2%) وام مصوب پرداختی از محل اعتبارات تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 کل کشور طرح 30806203 و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می گردد. در هر صورت سقف تسهیلات بانکی که به این امر اختصاص می یابد، چهارصد وپنجاه میلیارد(000/000/000/450) ریال می باشد.
تبصره - سقف تسهیلات مشمول یارانه برای روستاییان در صورت رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن مبلغ پانزده میلیون ( 000/000/500) ریال ازافزایش مانه تسهیلات بانکی که به بخش مسکن اختصاص می یابد برای پرداخت تسهیلات مسکن مشمول یارانه فرهنگیان ومربیان فنی و حرفه ای (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ) به استناد بند (ص ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تعلق می گیرد.مبلغ تسهیلات مشمول یارانه برای هر نفر در صورت رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن سی میلیون (000/000/30) ریال می باشد.
ماده 15- بانک مرکزی ایران موظف است ظرف یک ماه سی درصد(30%) سهم اعتبارات بخش مسکن را که در هر صورت از چهارصدمیلیارد (000/000/000/400) ریال کمتر نمی باشد، به تفکیک بانک عامل تعیین و به وزارت تعاون ابلاغ نماید تا پس از توزیع استانی با معرفی وزارت مزبور در اختیار تعاونی های مسکن قرار گیرد. گزارش عملکرد بانکها هر سه ماه یک بار به اطلاع وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16813
تاریخ تصویب :
1381/07/10
تاریخ ابلاغ :
1381/08/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :