جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 37116/ت 27472ه 14/8/1381

هیئت وزران در جلسه مورخ 12/8/1381 به پیشنهاد شماره 43555 مورخ 4/8/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد بند(ع ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصویب نمود:
الف - به منظور اجرای بند(ع ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تمام اعتبار موضوع ردیف 702125 (اعتبار موضوع تبصره ذیل ماده واحده اصلاح سقف ارزی در جدول (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380) که به صورت ((درآمد - هزینه )) در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 کل کشور منظور شده است ، برای تامین و تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز وتعهدات ارزی سنوات گذشته دولت و همچنین بدهی ایجاد شده موضوع بند(الف ) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - طبق مفادموافقتنامه متبادله ردیف اعتباری یاد شده فی مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است ، اولویت تسویه بدیهی های موضوع این تصویبنامه در سقف مبلغ اعتبار مصوب ردیف مذکور در موافقتنامه تعیین می شود.
ب - در مورد تسویه بدهی ها وتعهدات سنوات گذشته موضوع این تصویبنامه رعایت مقررات مذکور در آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 6813/ت 26459ه-24/2/1381 نیز حسب مورد الزامی است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16813
تاریخ تصویب :
1381/08/12
تاریخ ابلاغ :
1381/08/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :