×

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات

آئین-نامه-اجرایی-قانون-اصلاح-قانون-پیشگیری-از-عوارض-ناشی-از-خشکسالی-و-جبران-خسارات

شماره 37069/ت 27463ه 15/8/1381
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 42588 مورخ 4/8/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 1381- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه بانکها مکلفند جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای 1378،1379و1380که بر اساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است ، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش ) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهیا مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط اولیه تسهیلات اعطایی به بانک به یک بدهکار در سالهای 1378 ، 1379 و .138 بدهی آنان تمدید و در سال 1381 جع شده باشد، بانک می باید پس از وصول قسط سال 1381 اصل و سود اقساط سالهای 1378،1379و1380 را به ترتیب در سالهای 1383و1384و 1385 وصول نماید).
تبصره 1- بانکها مکلفند تا پایان سال 1381 اقدامات مربوط به این بند را صرفنظر از مراجعه یا عدم مراجعه بدهکار به انجام برسانند.
تبصره 2- سود اقساط تمدید شده مذکور برای سنواتی که به مدت قرارداد اولیه اضافه خواهد شد بر اساس مصوبه شورای پول واعتبار محاسبه خواهد شد.
ماده 2- مشمول این آئین نامه عبارتند از زارعت ، باغداری ، دامداری ، دامپروری و مرتع داری و طیور وآبزی پروری است .
ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت حفظ توان بانک کشاورزی ( در مورد سایر بانکها به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تامین اعتبارات مورد نیازبخش کشاورزی معادل مبالغ تمدید شده موضوع ماده (1) این آئین نامه از طریق سیستم بانکی اعتبار تامین و در اختیار بانک کشاورزی قراردهد.
تبصره 1- بانکهای مذکور مکلفند منابع دریافتی را در سررسید تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متناسب با زمان بندی وصول مطالبات تمدید شد موضوع ماده (1) این آئین نامه خواهد بود به بانک مرکزی بازپرداخت نمایند.
تبصره 2- سود منابع مذکور که می باید توسط بانک کشاورزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود می باید متناسب باسود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی در بخش کشاروزی و لحاظ نمودن هزینه های مربوط در بانک باشد.
ماده 4- بانکهای ذیربط مکلفند به منظور تشویق کشاورزان خسارت دیده به بازپرداخت بدهیهای خود به بانک مطابق سررسیدهای تعیین شده در قرارداد تسهیلات دریافت شده از بانک ، سقف اعطایی تسهیلات ضمانی (بدون درخواست وثیقه ملی ) به آنان را در هنگام اعطای تسهیلات جدید برای امور تولیدی خود ومتناسب بانیازهای تولیدی آنان معادل پنجاه درصد(50%) سقف تعیین شده برای سایر کشاورزان افزایش دهند.
تبصره - این دسته از کشاورزان خوش حساب در اعطای تسهیلات جدید بانکی در اولویت قرار خواهند داشت و بر تامین نیازهای مالی تولیدی آنان باید تاکید گردد.
ماده 5- اشخاصی که مطالبات بانکها از آنان بشرح ماده (1)این آئین نامه تمدید می شود کماکان می توانند برای رفع نیازهای مالی تولیدی خود از تسهیلات جدید بانکی با رعایت مقررات جاری بانک برخوردار شوند.
ماده 6- گزارش عملکرد این آئین نامه باید در پایان سال 1381 به ستاد خسکسالی مستقر در وزارت کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد تا به دولت گزارش شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16817

تاریخ تصویب : 1381/08/08

تاریخ ابلاغ : 1381/08/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.