جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
جلوگیری ازتجاوزغیرقانونی پس ازثبوت وظیفه مراجع تظلم است ولو اینکه اجرای آن مستلزم تضررمتجاوزباشدبنابراین اگرتخطی خوانده ازحریم قنات خواهان وبردن آب آن محرزشودنمی توان (به استناداینکه درصورت تخریب چاه های احداثی خوانده بیشترمتضررخواهدشد)دعوی خواهان رارد نمود.
حکم شماره 244-21/1/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
244
تاریخ تصویب :
1319/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :