جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی ومقرراتی که قبل ازاین قانون مجری بوده درمورددعوی رفع مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خودو انکارمالکیت واستحقاق مدعی رابنمایددادگاه نبایدواردرسیدگی به دلائل مالکیت بشودوفقط درخصوص مزاحمت تحقیق نموده وحکم به رفع مزاحمت میدهدومدعی مالکیت می تواندبرای اثبات مالکیت خوددردادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.
حکم شماره 313/8-29/8/20شعبه 4و2762-20/3/19شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
8313
تاریخ تصویب :
1320/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :