جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 341 تاریخ : 11/4/74 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران

گردشکار :
تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانون مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رأی دادگاه :
نظر به اینکه موضوع بزه ارتکابی متهم آقای قربانعلی … کشتار و عرضه گوشت غیربهداشتی می باشد و دادگاه انقلاب شعبه 12 به شرح رای مورخ 30/8/73 قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار رسیدگی دادگاههای عمومی شهرستان ورامین صادر نموده است . دادگاه ورامین شعبه ششم به استدلال اینکه موضوع کشتار و عرضه گوشت غیر بهداشتی به منظور نپرداختن عوارض مربوطه به دولت است به استناد ماده 36 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاههای انقلاب اسلامی صادر نموده است . پرونده از طریق شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی جهت حل اختلاف به این دادگاه ارسال گردیده است .نظر به اینکه کشتار و توزیع و عرضه گوشت غیر مجاز به منظور عدم پرداختن عوارض دولتی است که در ماده 36 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آمده است که « هر کس نسبت به مالی که موضوع عوارض بلدی است مرتکب قاچاق شود … » به علاوه در اجرای قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان توزیع و کشتار غیر مجاز دام نیامده است . بنا بر این دادگاه با تائید قرار دادگاه عمومی شهرستان ورامین که منطبق با موازین و مقررات قانونی اصدار یافته است به صلاحیت رسیدگی دادگاههای انقلاب اسلامی کهه حسب بند ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق است حل اختلاف می نماید . رأی صادره قطعی است .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
341
تاریخ تصویب :
1374/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :