جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/9/69 شماره دادنامه : 845 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای رسول … مدیر موسسه حمل و نقل … واقع در بوشهر طی شکوائیه شماره 59 - 17/1/68 به دادسرای عمومی بوشهر اعلام نموده در تاریخ 18/12/67 و 2/12/67 دو دستگاه تریلی که از بوشهر مقصد مشهد شکر بارگیری کرده اند تا امروز که مدت یک ماه از تاریخ حمل می گذرد محموله خود را بهئ صاحب کالا تحویل نداده اند با قید مشخصات دو دستگاه تریلی اسامی رانندگان را محمدرضا … و حسن … اعلام نموده است آقای دادیار دادسرای عمومی بوشهر برای شناسائی و دستگیر متهمان اقدامات جدی به عمل آورده و به شهرستانهای مختلف نیابت قضائی تفویض اما منتهی به نتیجه نشده است سرانجام به شرح قرار شماره 45 - 69 با استدلال اینکه بزه خیانت در امانت وقتی محقق است که مال مورد امانت مطالبه و مسترد نگردد و در مانحن فیه محل استرداد مال مشهد بوده و مشتکی عنه مکلف به استرداد آن در مشهد بوده و چون مسترد نکرده است محل وقوع بزه مشهد است به صلاحیت دادسرای عمومی مشهد اظهار نظر نموده و دادسرای مشهد نیز به شرح قرار مورخه 31/4/69 خود را صالح ندانسته و دادسرای عمومی بوشهر به شرح تصمیم مورخه 22/5/69 به نظر خود باقیمانده و در نتیجه اختلاف تحقق پیدا کرده و پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
رانندگان پس از بارگیری چند برگ بارنامه را که از طرف مراجع ذیصلاح فرم آن تهیه و چاپ و ملصق به تمبر مالیاتی و در اختیار موسسات حمل و نقل قرار گرفته است امضاء می نمایند و در این بارنامه ها مقدار و نوع کالا و مشخصات راننده وسیله نقلیه و مبداء و مقصود به طور کامل قید می گردد چند نسخه تحویل راننده می گردد . تا در مقصد برابر بارنامه بار را تحویل گیرنده دهد و یک یا دو نسخه هم به عنوان سابقه در موسسه حمل و نقل ضبط می شود و چون در این پرونده بارنامه یا قرارداد دیگری که حکایت از تحویل مال مورد مطالبه به رانندگان مورد بحث باشد ارائه نشده دلیلی بر اینکه بار به مقصد مشهد بارگیری و حمل شده باشد وجود ندارد فلذا با وضع فعلی پرونده با تائید نظر دادسرای عمومی مشهد و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
845
تاریخ تصویب :
1369/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :