جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 462/10
تاریخ رسیدگی : 21/8/69
مرجع رسیدگی : شعبه 10 دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده بدوا" در تاریخ 18/8/63 آقای (ر) وکیل دادگستری به وکالت آقایان (الف) و (ب) و (ج) و بانوان (س) و (ص) دادخواستی علیه بانو (ی) به دادگاههای حقوقی یک کرج تقدیم و تقاضای صدور حکم برالزام خوانده به تنظیم سند رسمی سهم الارث موکلین ازاعیانی باغ پلاک ثبتی 2494/162 به موجب قرارداد عادی مورخ 14/1/57 نموده و خواسته را از نظر الصاق تمبر دو میلیون و یکهزار ریال تعیین کرده است متعاقبا" 22/9/67 بانو (ی) عرضحال به طرفیت آقایان (الف) و (ب) و (ج) بانوان (س) و (ص) به دادگاه تسلیم و درخواست اصدار حکم بر ابطال قولنامه والزام خواندگان به تحویل سهم الارث از باغ مقوم بیست هزار تومان نموده و توضیح می دهد خواندگان که نوه های من می باشند و دخترم مرحومه (م) که در زمان حیات باغ و دو خانه داشته که پس از فوت نامبرده قرار شد خانه با خانه بین پدر ومادربزرگ معاوضه شود و باغ هم در دست (ح) و (ل) باشد ولی چون من سواد نداشتم قولنامه را نوشتند و من امضاء کردم شعبه سوم که به این پرونده رسیدگی نموده پس از استماع توضیحات وکیل خواهانها و اظهارات خوانده و خواهان دعوی تقابل واستعلام وضیعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی و سایر رسیدگی های معموله در تاریخ 14/1/57 که حکایت از انتقال سهم الارث بانو (ی) به موکلین آقای (ر) دارد لذادادگاه به استناد ماده 183 قانون مدنی وماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی به الزام بانو (ی) به ابطال سند مورخ 14/1/57 چون موجبی جهت ابطال سند استنادی وجود نداشته به ابطال دعوی اخیر نظر می دهد بانو (ی) نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح ودادنامه شماره 3467/5/69 را صادر و بدین نحو اتخاذ تصمیم به عمل آورده است معترض اعتراض موثری که اساس نظریه دادگاه را متزلزل سازد به عمل نیاورده النهایه چون برگ وکالتنامه تنظیمی آقای (ر) فقط از ناحیه آقایان (الف) و (ب) وکالت در تقدیم دادخواست و طرح دعوی داشته و نسبت به سایر خواهان ها (ج) و (ص) وکالتی مشهود نمی گردد لذا نظریه دادگاه را نسبت به سهم آقایان (الف) و (ب) تایید و نسبت به سایرین باعدم احراز وکالت آقای (ر) تایید نمی نماید ... سپس دادگاه رای شماره 21516/1/70 را به نحو نظریه ابرازی صادر و اعلام می دارد توضیح اینکه آقای (ر) برگ وکالتنامه تنظیمی با سایر خواهان ها را به دادگاه تسلیم نموده است بانو (ص) از رای صادر تجدیدنظرخواه هنگام مشاوره قرائت می شود
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
تجدیدنظرخواه اعتراضی که با موردی از موارد قانونی تطبیق نماید به عمل نیاورده و با توجه به مندرجات پرونده ایرادی که موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد مشهود نیست لذا رای مزبور را ابرام می نماید.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
462
تاریخ تصویب :
1369/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :