جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 477/24
تاریخ رسیدگی : 23/9/70
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 26/3/69 آقایان 1 (ع) 2 (م) به طرفیت آقای (ک) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک باب خانه پلاک 15 واقع در خیابان ... 0 شماره ثبتی 6003/10 همدان مقوم به مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک همدان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" اظهار داشته خوانده ملک مذکور را طبق قولنامه به آنان فروخته و از تنظیم سندرسمی خودداری می نماید دادگاه با تعیین وقت وابلاغ به طرفین طبق صورتجلسه مورخ 25/6/69 خواهان ها خلاصتا" توضیح داده اند با اینکه یک دستگاه خانه را طبق قولنامه بلالمناصفه از خوانده خریداری کرده ایم ولی در قولنامه قید نشده و از مبلغ مندرج در قولنامه فقط سیصد هزار تومان آن را به خوانده داده ایم و الباقی را نیز به محضر داده بودیم که بیاید و بگیرد و سند به نام ما تنظیم گردد لیکن ایشان نیامده و بقیه پول را که در دفترخانه گذاشته بودیم پس گرفتیم خوانده اظهار داشته که به موجب قولنامه پیوست خانه را به نام خواندگان قولنامه کردم و از مبلغ مندرج در قولنامه مبلغ سیصد هزار تومان وصول کردم و مبلغ سی و ششهزار تومان به بنگاهی بابت مخارج مالیات و عوارض داده شده و بقیه ثمن که یک میلیون نهصد و چهارده هزار تومان (19140000) می باشد وصول نشده لیکن حاضر نیستم وصول کنم چون از معامله پشیمان شدم تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارم دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه 14/9/69 دعوی خواهان ها از محمول بر صحت تشخیص و اظهارنظر برالزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال پلاک مورد ادعای مذکور در فوق از سوی خوانده به خواهان ها در قبال دریافت الباقی وجه مورد معامله مبلغ یک میلیون نهصد و چهارده هزارتومان از خواهان ها بر اساس قرارداد مذکور کرده است آقای (ک) به نظریه خود اعتراض کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 131/2/70 خلاصتا" چنین رای صادر کرده است ( ... با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها و اظهارات خواهان درجلسه دادرسی که اعلام داشته اند اینجانبان یک دستگاه خانه به شماره پلاک ثبتی منعکس در قولنامه را به مبلغ مندرج در قولنامه از خوانده دعوی خریداری کرده ایم که البته هر یک سه دانگ از خانه را خریده ایم ولی در قولنامه این امر قید نشده از مبلغ مندرج در قولنامه مبلغ سیصد هزار تومان آن را بخوانده داده ایم و الباقی را نیز به محضر داده بودیم که ایشان بیاید و بگیرد و سند را در دفترخانه تنظیم و ملک را به ما منتقل کند ولی ایشان نیامد و بقیه پول را که در دفترخانه گذاشته بودیم پس گرفتیم و چهل هزار تومان نیز بنگاه از ما نگهداشته بابت مالیات وعوارض و پول بنگاه که به عهده خوانده مالیات و عوارض بوده و از چهل هزار تومان مذکور نمی دانیم چه مقداربنگاه می گیرد علیهذا با احتساب چهل هزار تومان مذکور یعنی اینکه از مبلغ خانه مورد معامله یک میلیون و نهصد وپنجاه هزار تومان باقیمانده که می بایستی مبلغ چهل هزار تومان نیز احتساب گردد و حاضریم به خواهان پرداخت کنیم منتقل کند و با توجه به اظهارات خوانده دعوی در جلسه دادرسی که اعلام داشته به موجب قولنامه پیوست خانه را قولنامه کردم که به نام خواندگان به مبلغ مندرج در قولنامه که از مبلغ در قولنامه مبلغ سیصد هزار تومان وصول شده و مبلغ سی وشش هزار تومان نیز بنگاهی داد بابت خرج مالیات وعوارض که به عهده من بوده و بقیه پول که یک میلیون نهصد و چهارده هزار تومان می باشد وصول نشده و حاضر نیستم وصول کنم چون من ازمعامله پشیمانم و دارای چندین عائله می باشم که دادگاه با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه حسب فتوکپی قراردادپیوست دادخواست خوانده دعوی ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 6003/10 همدان را با قیمت و شرائط مندرج در آن خواهانهای پرونده واگذار نموده و متعهد نشده است که ظرف دو ماه از تاریخ قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده و سند رسمی انتقال تنظیم نماید ونظر به اینکه خوانده و دعوی با قبول قرار خوانده با قبول قرارداد منعقد اعلام انصراف و پشیمانی از معامله نموده که با توجه به لازم بودن عقد واقع شده و عدم قید خیار و شرط در آن ادعای انصراف و پشیمانی اعلام شده از سوی خوانده مسموع نبوده ونظر به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک همدان طی پاسخ اعلام شده که به شماره 152336/7/69 ثبت دفتر و پیوست پرونده گردیده مالکیت خوانده را در پلاک مورد ادعا و بلامانع بودن انتقال قطعی آن را اعلام داشته است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال پلاک مورد ادعا مذکور در فوق از سوی خوانده به خواهانها در قبال دریافت الباقی وجه مورد معامله به مبلغ یک میلیون و نهصد و چهارده هزار تومان از خواهان ها درخواست صدور اجرائیه کرده اندکه برگ اجرائیه صادر و سپس قرار تاخیر عملیات اجرائی صادر و پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظرخواسته وارد و موثر تشخیص نمی گردد نحوه رسیدگی دادگاه نیز متضمن اشکالی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید لذا رای مورد بحث نتیجتا" ابرام می شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
477
تاریخ تصویب :
1370/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :