جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرکسی مدعی شودکه (مدعی علیه درجوارخانه اوکارخانه ای نصب نموده که لرزش موتورآن عمارت مسکونی مرادائماحرکت می دهد)براین دعوی دعوای رفع مزاحمت صادق نیست چه مدعی علیه تصرفی درملک مدعی نکرده وتصرف مدعی علیه درملک خودعنوان مزاحمت نسبت به ملک مدعی نداردمگراینکه تصرفات مدعی علیه خسارتی برای مدعی ایجادکندکه ازاین جهت نیزمدعی چنین ادعائی نکرده است .
حکم شماره 135-9/2/27شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
135
تاریخ تصویب :
1327/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :