جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرموضوع دعوی تصرف عدوانی ساختن سد وتصرف درقسمتی ازاراضی متعلق بخواهان باشد اقدام مزبورکه به تدریج انجام گشته عرفا عمل واحد تلقی می شود و در اعمالی که وقوع وحدوث آنها مدت مدیدی اززمان را حائز و شاغل است از بدو اقدام ودرتمام مدت انجام عمل ،صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی محرزمی باشدومبداءمهلت یک ماه از زمان آخرین جزءعمل بایدمنظور واحتساب گرددنه اززمان شروع به آن ، بنابراین دراین مورددادگاه مکلف است دررسیدگی معلوم نمایدکه ازتاریخ اختتام عمل ادعائی تازمان تقدیم دادخواست به دادسرابیش ازیکماه گذشته یا نگذشته وسپس رای مقتضی صادر نماید.
حکم شماره 176-26/5/22شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
176
تاریخ تصویب :
1322/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :