جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 59372 16/8/1358
لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری که درجلسه مورخ 8/8/58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : بدولت اجازه داده میشود با کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری که از اول بهمن ماه 1357 منحل و یا طبق مصوبات هیئت دولت و یا نخست وزیر به موجب ماده واحده مصوب 15/7/1358 شورای انقلاب و تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 کل کشور به سایر دستگاههای اجرائی منتقل و یا در آنها ادغام شده یا خواهند شد بترتیب زیر رفتار نماید:
الف - کارکنان مامور از سایر دستگاههای اجرائی بسازمان متبوع خود عودت داده میشوند و طبق مقررات استخدامی سازمان متبوع با آنان رفتار میشود.
ب - با مستخدمین رسمی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری در این دستگاهها طبق مقررات قانون مذکور رفتار خواهد شد ودرصورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون یا تاریخ انحلال نتوانند به دستگاههای دولتی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری منتقل شوند از خقوق ومزایای خود در این مدت با رعایت مفاد بند(ج ) تبصره 35 قانون بودجه سال 1358 کل کشور استفاده نموده و پس از انقضای مدت مزبور آماده بخدمت خواهند شد حقوق آمادگی بخدمت این قبیل مستخدمین که دستگاههای اجرائی متبوع آنان از جدول حقوق موضوع ماده 32 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری تبعیت نمیکند بترتیب مندرج در بند(د) این قانون از طریق همطرازی تعیین خواهد شد.
ج - سایر کارکنان این قبیل دستگاهها که مورد نیازدستگاههای اجرائی دیگر بانشد با حفظ سوابق خدمت قابل قبول خود حداکثر ظرف مهلت مقرر در بند(ب ) این قانون بدستگاههای مزبور منتقل شده و با مقررات استخدامی دستگاههای اجرائی محل جدید تطبیق داده میشوند. ودر طی این مدت تا تاریخ انتقال از حقوق مزایای خود بترتیب مندرج در بند(ب ) این قانون بهره مند خواهندشد. ملاک تطبیق وضع استخدامی این قبیل کارکنان در دستگاههای اجرائی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ماده 142 قانون مذکور و در سایر دستگاههای اجرائی مقررات مورد عمل این دستگاهها خواهد بود.
د- کارکنان مشول بند(ج ) که ظرف مهلت تعیین شده به دستگاههای اجرائی دیگر منتقل نشوند در صورتیکه طبق مقررات استخدامی موسسه متبوع خود دارای بیش از بیست ساله سابقه خدمت قابل قبول باشند با افزودن حداکثر ده سال به سابقه آنان بدون پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه مشروط بر اینکه از سی سال تجاوز نکند بازنشسته میشوند. حقوق بازنشستگی این قبیل کارکنان بر اساس بالاترین شغل مورد تصدی آنان در طول خدمت از طریق همطرازی با مشاغل گروههای جدول حقوق استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور با احتساب سنواتی که خدمت قابل قبول داشته اند بازاء هر دو سال یک پایه با رعایت کلیه مقررات مربوطه تعیین میشود و از طریق صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود. در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی که بترتیب فوق تعیین میشود توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ه - آن دسته از کارکنانیکه مشمول بندهای فوق الذکر نبوده و زائد تشخیص داده میشودند پس از انقضای مهلت مقرر در بند(ب )این قانون آماده بخدمت میشوند و پس از تعیین حقوق گروه و پایه آنان با توجه به آخرین شغل مورد تصدی و بترتیب مندرج در بند(د)این قانون طبق ماده 117 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه با آنان رفتار خواهد شد و خدمت کارکنان موضوع این قانون باستثنای مشمولین بندهای الف وب و بازنشستگان شاغل در دستگاهای فوق در صورت تمایل آنها بترتیب زیر بازخرید و ازخدمت معاف میشوند:
1- پرداخت دو ماه آخرین حقوق ومزایای زمان اشتغال بازاء هر سال خدمت در مورد کارکنانیکه تا دو سال سابقه خدمت دارند.
2- پرداخت 45 روز آخرین حقوق و مزایای زمان اشتغال بازاء هر سال خدمت مازاد هر دو سال در مورد کارکنانیکه تا 4 سال سابقه خدمت دارند.
3- پرداخت یکماه آخرین حقوق و مزایای زمان اشتغال بازاء هر سال خدمت مازاد هر چهار سال مشروط بر آنکه حداکثر پرداختی از یک میلیون ریال تجاوز ننماید.
4- پرداخت حقوق ومزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده مشوط بر آنکه از چهار ماه تجاوز ننماید.
5- کسور بازنشستگی و حق بیمه پرداختی بصندوق های مربوطه در صورت تمایل این قبیل کارکنان .
و- نسبت به بازنشستگان و موظفین ومستمری بگیران دستگاههای اجرائی موضوع این قانون باستثنای مشترکین سازمان تامین خدمات اجتماعی طبق مقررات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری رفتار میشود. و صندوق بازنشستگی کشوری عهده دار پرداخت حقوق بازنشستگی با وظیفه یا مستمری آنان خواهد بود. ضمنا" کلیه دارائی ، موجودی ، اسناد و اوراق ، بودجه و تعهدات صندوقهای اختصاصی بازنشستگی و وظیفه و پس انداز دستگاههای اجرائی موضوع این قانون بصندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشود و حقوق بازنشستگی یا وظیفه مزبور بترتیب مقرر در بند(د) این قانون تعیین و از طریق صندوق مذکور با رعایت کلیه مقررات مربوطه پرداخت میشود. در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی بابت اجرای تعهدات ناشی از این قانون دولت مکلف است کسری آنراتامین نماید
ز- وجوه بازنشستگی با حق بیمه کارکنان مشمول این قانون که به سایر دستگاههای اجرائی طبق مقررات این قانون منتقل میشوند بصنوق بازنشستگی بیمه محل خدمت جدید آنان واریز خواهدشد.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10119
تاریخ تصویب :
1358/08/08
تاریخ ابلاغ :
1358/08/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :