جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 1065د 16/10/1358

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 5/10/58 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 7005 مورخ 24/6/1358 سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری واستخدامی کشور وموافقت بانک مرکزی ایران مقررات مربوط به اعطای وام مسکن به مستخدمین رسمی وزارتخانه هاو موسسات دولتی را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - مقررات کلی
ماده 1- اعتبار بانکی برای پرداخت وام به مستخدمین رسمی وزارتخانه ها وموسسات دولتی درحدود چهل میلیارد(000/000/000/40) ریال است که معادل پنجاه درصد آن از طرف بانک مرکزی ایران تامین و در اختیار بانک عامل (بانک ملی ایران ) قرار میگیرد و بانک مزبور نیز مبلغی معادل آنرا از اعتبار خود برای پرداخت وام مسکن به مستخدمینی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی معرفی خواهند شد، اختصاص خواهد داد.
تبصره 1- اعتبار بانکی مندرج در ماده 1 در صورت لزوم در سالهای بعد پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی با موافقت سازمان برنامه و بودجه تا حدود مقدورات بانکی و بانک مرکزی ایران و بانک عامل قابل افزایش است 0
تبصره 2- بانک عامل مسئول تسویه حساب اعتبارات دریافتی از بانک مرکزی ایران واجور حاصله بر اساس توافق فیمابین میباشد.
ماده 2- چون ملک مورد وثیقه بمنظور بهره برداری مجددا" در اختیار وام گیرنده قرار خواهد گرفت معادل 6درصد مبلغ وام در سال بعنوان اجاره و کارمزد از وام گیرنده دریافت خواهد شد.
ماده 3- سهمیه هر یک از وزارتخانه ها وموسسات دولتی ازاعتبار مزبور و همچنیناز اعبتارات اضافی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بانک عامل مبنی بر تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امو راداری و استخدامی کشور و وزارت مسکن وشهر سازی با توجه به عواملی از قبیل تعدادکارکنان ومیزان اعتبار حقوق در بودجه های مربوط تعیین و به بانک عامل و سازمان مربوط اعلام خواهد شد.
ماده 4- وزارتخانه ها وموسسات دولتی موظفند بر اساس سهمیه تعیین شده اعتبار مورد نیاز استانها را بتناسب تعداد مستخدمین تعیین و به بانک عامل و ادارات مربوط در استانها اعلام دارند.
ماده 5- وزارتخانه ها وموسسات دولتی و ادارات مربوط در شهرستانها موظنف بر طبق شرایط و ضوابط مندرج در این تصویبنامه بدرخواست متقاضیان رسیدگی و افراد واجد شرائط را توسط وزیر مربوط(در مرکز) و مدیر کل مربوط(در مرکز استان ) و یا نماینده تام الاختیار آنان برای دریافت وام به بانک عامل معرفی نماید.
تبصره - وزارتخانه ها وموسسات دولتی که ضوابط دیگری برای پرداخت وام مسکن دارند، در صورت استفاده از اعتبارات موضوع این تصویبنامه موظفند شرایط و ضوابط خود را با مقررات این تصویب نامه هماهنگ نمایند.
ماده 6- وزارت مسکن وشهرسازی نظارت کامل بر اجرای مفاد این تصویب نامه را دارد و بانک عامل موظف است صورت وامهای پرداختی را در پایان هر ماه بوزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان ذیربط و بانک مرکزی ایران ارسال دارد.

فصل دوم - ضوابط
ماده 7- متقاضی وام مسکن برای احداث یا خرید واحد مسکونی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - مستخدم رسمی دولت باشد و در موقع تنظیم پرسشنامه حداقل پنج سال سابقه خدمت ک جزو سنوات خدمت رسمی محسوب میشود داشته باشد.
ب - خود یا همسر یا فرزندان تحت تکفلش در هشر محل خدمت مالک واحد مسکونی نباشند.
پ - مقیم و شاغل محلی باشد که در آن محل تقاضای وام مینماید.
ت - قبلا" از زمین دولتی یا وام مسکن (اعم از موسسه متبوع یا شرکت تعاونی مسکن و یا وام مسکن با بهره ترجیحی ) استفاده نکرده باشد.
تبصره 1- ساکنین خانه های سازمانی تا زمانی که از خانه های سازمانی استفاده میکنند حق استفاده از وام مسکن موضوع این تصویبنامه را ندارند.
تبصره 2- چنانچه ثابت شود که استفاده کننده حائز شرایط مذکور نبوده است و یا خلاف ضوابط این تصویب نامه عمل کرده است در اینصورت بانک عامل مکلف است وام مربوط را از تاریخ پرداخت وام تبدیل به وام بانکی نماید و در اینصورت میزان اجاره و کارمزد به 12درصد افزایش پیدا میکند و در صورتیکه پس از تصویب وام و قبل از استفاده از آن خلاف اظهارات متقاضی در پرسشنامه ثابت شود، تصویب وام لغو خواهد شد.
ماده 8- حق تقدم متقاضیان وام مکسن براساس امتیازاتی است که بترتیب زیر تعیین خواهدشد:
الف - برای هر سال سابقه خدمت که جزو سنوات خدمت رسمی محسوب میشود 2امتیاز
ب - کارکنانیکه دارای همسر باشند10امتیاز
پ - برای هر یک از فرزندان تحت تکفل ( حداکثر تا 2فرزند) 5امتیاز.
تبصره 1- سابقه خدمت کمتراز 6 ماه محسوب نخواهد شد و سابقه خدمت بیش از شش ماه تا یکسال ، یکسال محوسب میگردد.
تبصره 2- در صورت تساوی مجموع امتیازات موضوع بندهای فوق حق تقدم با کسی خواهد بود که سابقه خدمت بیشتری داشته باشد.
تبصره 3- در صورتیکه زن وشوهر هر دو مستخدم دولت باشند وام مسکن فقط به یکی از آنان تعلق میگیرد واین یکنفر، با توافق تعیین خواهد شد و در صورت عدم توافق وام مسکن به آنکه سابقه خدمت بیشتری دارد تعلق خواهد گرفت .
ماده 9- میزان وام برای هر یک از مستخدمین با توجه بحقوق و مزایای ماهانه انان بشرح زیر خواهد بود:
میزان حقوق و مزایای ماهانه حداکثر میزان وام
1- تا45000 ریال 2000000 ریال
2- از45000ریال تا70000ریال 3500000 ریال
3- از70001ریال به بالا 5000000 ریال
تبصره 1- چنانچه متقاضی یا هسمر و فرزندان تحت تکفل وی داریا زمین شخصی بوده و قصد احداث ساختمان در آن داشته باشند میتواند معادل 75 درصد کل وام مذکور را بر حسب پیشرفت کار دریافت نماید.
تبصره 2- مدت استهلاک اصل و بهره وام مسکن حداکثر بیست سال و به اقساط مساوی ماهانه خواهد بود. مشروط بر اینکه موعدپرداخت آخرین قسط وام از سن 70 سالگی وام گیرنده تجاوز نکند0
ماده 10- به متقاضیانی که از وام مسکن برای خرید زمین و احداث ساختمان در آن استفاده میکنند حداکثر25درصد وام برای خرید زمین و بقیه بتدریج بر حسب پیشرفت کار برای احداث و تکمیل ساختمان پرداخت خواهد شد0
تبصره - زمینی که با استفاده از وام تهیه مسکن توسط مستخدم خریداری میشود لزوما" باید در محدوده خدمات شهری و یا در داخل شهرک هائیکه اجازه ساختمان دارند قرار گرفته باشد.
ماده 11- مستخدمین مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ تصویب وام به آنان مبادرت به عقدقرارداد با بانک عامل برای ساتفاه از میزان وام مصوب جهت خرید واحد مسکونی با احداث ساختمان در زمین موضوع تبصره 1 ماده 9 و یا خرید زمین بنمایند. در صورت انقضای مهلت مزبور، سازمان ذیربط میتواند وام این مستخدم را به متقضای واجد شرایط دیگر اختصاص دهد و مراتب را به بانک عامل اعلام کند.
تبصره - در صورتیکه وام گیرنده ظرف مهلت مقرر مبادرت بخرید زمین نماید، ظرف سه ماه از تاریخ خرید زمین باید نسبت بشروع کار ساختمان اقدام نماید و در غیر اینصورت قرارداد ام وی نسبت به مانده وام ملغی و وام دریافتی بابت خرید زمین تبدیل به حال میوشد و باوی بترتیب مندرج در تبصره 2 ماده 7 رتفار میشود.
ماده 12- چنانچه مستخدم از خدمت سامزان متبوع اخراج و یا از خدمت دولت مستعفی شود، میزان اجاره وکارمزد وام اعطائی به نرخ مذکور در تبصره 2 ماده 7 افزایش خواهد یافت .

فصل سوم - سایر مقررات
ماده 13- شرکتهای تعاونی مسکن یاادارات کارگزینی وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند پرسشنامه هائی تهیه وتوسط واحدهای مربوط در اختیار متقاضیان قراردهند.
ماده 14- پرسشنامه هائیکه وسیله متقاضیان تنظیم و بشرکت تعاونی مسکن یا اداره کارگزینی مربوط تسلیم میشود- پس ازتائید کارگزینی از نظر وضع استخدامی - با توجه بضوابط این تصویبنامه مورد بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم گرفته خواهد شد.
تبصره 1- وازرتخانه ها وموسسات دولت یوادارات مربوط در شهرستانها موظنفد بمنظور مشخص نمودناولویتها، فهرست حائزین شرایط دریافت وام مسکن را با ذکر امتیازاتی که دارند در تابلو اعلانات آگهی نمایند.
تبصره 2- وزارتخانه ها وموسسات دولتی و ادارات مربوط در شهرستانها مکلفند پس از انقضای یک هفته از تاریخ آگهی مذکور در تبصره 1 وعدم وصول اعتراض مستدل ، مراتب را به متقاضی و بانک عامل اعلام نمایند.
ماده 15- میزان وثیقه برای وام مسکن حداقل بیست دصد بیش از مبلغ وام میباشد. مسکن خریدرای شده از محل وام دریافتی ازبانک باید در رهن بانک عامل قرار گیرد.
ماده 16- کلیه مستخدمینی که از وام مسکن موضوع این تصویبنامه استفاده مینمایند برای تادیه باقیمانده بدهی خود در صورت فوت طبق ضوابط شرکت بیمه ایران ، توسط سازمان متبوع نزد شرکت مذکور بیمه خواهند شد.
ماده 17- هرگاه به تشخیص بانک عامل شرایط زندگی در ملکی که مستخدم از محل وام موضوع این تصویبنامه تهیه نموده و در رهن بانک میباشدمشکل شود و یا اینکه ملک در مسیر طرحهای عمرانی یا نوسازی شهری قرار گیرد و بانک با تبدیل وثقه موافقت نماید، ارزش مورد رهن جدید به تشخص ارزیاب بانک عامل باید حداقل برابر مانده بدهی مستخدم باضافه بیست درصد آن باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/10/05
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :