جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 7/9/69 شماره دادنامه : 779 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده و به شرح گزارش پلیس راه آهن لرستان یک واگن سیگارت بهمن از تهران به مقصد اهواز به وسیله قطار حمل می شد که در ایستگاه راه آهن اندیمشک مسئولین راه آهن متوجه می شوند که یکی از پلمپ های واگن با شماره سری پلمپ های دیگر مطابقت ندارد لذا مبادرت به باز کردن و شمارش محتویات واگن می نمایند و سپس بدون کسری واگن را مجدداً پلمپ نموده و قطار به مقصد اهواز حرکت می کند که در ایستگاه اهواز مسئولین قطار هنگام تخلیه متوجه می شوند که محموله 9 کارتن سیگارت بهمن کسری دارد آقای جانشین بازپرس دادگاه حقوقی 2 مستقل اندیمشک به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 15/5/65 به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اهواز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و دادسرای عمومی دزفول با قرار صادره موافقت نموده و پرونده به دادسرای عمومی اهواز ارسال و پرونده به آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای اهواز ارجاع می گردد که آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی اهواز به شرح نظریه مورخ 30/9/67 و استدلال مندرج در آن به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل اندیمشک قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و آقای دادستان عمومی اهواز با قرار صادره موافقت نموده است و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
رأی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظریه مورخ 26/5/65 دادسرای عمومی دزفول دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی اهواز موجه است و با تائید آن حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
779
تاریخ تصویب :
1369/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :