جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/12/70 شماره دادنامه: 689 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده در خصوص شکایت مدیر عامل شرکت تعاونی حمل و نقل مهدی شهر از آقای سیاوش … رانندع تریلی مالک شماره … - تهران - ج - ساکن ضحه باختران دائر بر خیانت در امانت بدین توضیح که متهم نامبرده 22 کچ پاکش جواهر موضوع بارنامه شماره 80696 - 14/3/66 به مقصد بندر ماهشهر جهت آقای حاج جعفر … حمل و به مقصد رسانیده است آقای رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل مهدی شهر به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 2/10/66 به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ماه شهر « دادسرای عمومی اهواز » قرا رعدم صلاحیت صادر نموده است و جانشین بازپرس ماهشهر دادسرای عمومی اهواز نیز به شرح نظریه مورخ 6/11/69 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل مهدی شهر قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه سیزده دادگاه کیفری دواهواز ارسال و شعبه مزبور به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 30/7/70 صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو ماهشهر را مورد تائید قرار داده و پرونده به دادگاه حقوقی 2 مستقل ماه شهر ارجاع و آقای رئیس دادگاه مرقوم به شرح زیر اظهار نظر نموده است .
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 12 دادگاه کیفری 2 اهواز - به موجب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزائی که در حوزه یک استان قرار ندارند به عهده دیوان عالی کشور است نظر به اینکه بین این مرجع «دادسرای عمومی اهواز » و دادسرای عمومی سمنان ( دادگاه حقوقی 2 مستقل مهدی شهر ) اختلاف در عقیده حاصل شده پرونده اشتباهاً به آن مراجع ارسال گردید مضافاً به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 457 - 7/12/69 محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده صلاحیت رسیدگی به موضوع دعوی را دارد و پرونده مجدداً جهت ملاحظه ارسال می گردد و این بار آقای رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 2اهواز با عدول از نظریه خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
رأی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و نوع اتهام انتسابی به متهم و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 457 -/12/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه مورخ 30/10/66 دادسرای عمومی اهواز دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی سمنان « دادگاه حقوقی دو مستقل مهدی شهر » موجه است با تائید آن حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
689
تاریخ تصویب :
1370/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :