جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 864/11 تاریخ رسیدگی : 18/12/69 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقای محمد علی … به اتهام به خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است . دادسرای عمومی تهران با دادن عنوان سرقت به موضوع اتهام به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر به این استدلال که محل تحویل کالا بوده قرار عدم صلاحیت صادر کرده آقای بازپرس دادسرای عمومی بوشهر با غیر موجه اعلام نمودن وصف سرقت به عمل منتسب به متهم و اصلاح آن به خیانت در امانت به این استدلال که بوشهر فقط محل تحویل کالا است و بارگیری و تحویل کالا جرم محسوب نمی شود و دلیلی بر تصرف غیر مجاز محموله در بوشهر وجود ندارد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی یزد قرار عدم صلاحیت صادر کرده . دادسرای عمومی یزد هم محل وقوع بزه را بوشهر اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده .
رأی
با توجه به مسلم بودن تحویل کالا در بوشهر و اعلام سوء استفاده و حیفو میل کالای مزبور و به لحاظ عدم وجود دلیل بر حیف و میل کالا در یزد و با در نظر گرفتن مقررات ماده 56 قانون آئین دادسرای کیفری با تائید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
864
تاریخ تصویب :
1369/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :