جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 24/9/69 شماره دادنامه : 981/20 مرجع رسیدگی : شعبه بیستم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بانو فاطمه … علیه شوهرش به دادسرای دماوند شکایت کرده که او را از تهران به دماوند آورده و گفته بمان تا بروم تهران برگردم تو را ببرم و ده روز است که نفقه خود و بچه شیرخورم که شیر خشک می خورد نداده و و دنبال کار نمی رود و یک مرتبه آمده دماوند بد زبانی کرده گفته تو را نمی خواهم و حرف مادروخواهرش را گوش کرده و کاغذ آورده که مهریه ام را کتباً به وی حلال کنم دادسرای تهران به لحاظ آنکه مجازات ترک انفاق اشد از کیفر تهدید و تظاهرات مستانه و شرب خمر است دادسرای دماوند را صالح به رسیدگی نمی داند در اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
مستفاد از محتویات پرونده این است که اقامتگاه دائمی زوج تهران است و جرائم اعلام شده در تهران واقع شده و همسرش را از تهران به دماوند برده لذا دادسرای تهران صالح به رسیدگی است .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
981
تاریخ تصویب :
1369/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :