جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 1/5/75 دادنامه : 364 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
گردشکار در خصوص اتهام آقای محمد … بر اساس شکایت آقای رحیم … دائر بر صدور چکهای مورد نظر دادرس محاکم عمومی اصفهان از طریق دادگاه شهرکرد اقدام گردیده است و با این وجود موضوع شکایتش و دیگر چک بلامحل نیست تا با توجه به آن و وقوع محل بانک محال علیه محاکم عمومی شهرکرد صالح به رسیدگی باشند و با عنایت به اینکه شاکی از آقای حسین … ساکن اصفهان دائر بر کلاهبرداری و جعل و تزویر شکایت کرده و با توجه به اینکه محل وقوع بزه اصفهان بوده بنا بر این اصفهان صالح به رسیدگی است و لذا قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان رای صادر کرده و به علت اختلاف در صلاحیت در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به اینکه شاکی از حسین … ساکن اصفهان به عنوان کلاهبرداری و جعل و تزویر شکایت کرده است با توجه به ماده 199 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری اصفهان است لذا پرونده با نقض قرار دادگاه اصفهان به آن دادگاه ارجاع و بدین وسیله حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
364
تاریخ تصویب :
1375/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :